11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تاملي بر كاركردهاي تحليل روايت در سازمان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تحلیل روایت،کارکردهای تحلیل روایت، ، پژوهش کیفی ، توصیفی، تحلیل محتوای کیفی عرفی
مجله مطالعات مدیریت دولتی ایران
شناسه DOI 10.22034/jipas.2020.232791.1083
پژوهشگران سمیه بخشنده (نفر اول) ، حیدر احمدی (نفر دوم) ، اسماعیل شعبانی (نفر سوم)

چکیده

روایت نوعی گویش زبانی است که انعطاف پذیری آن به ما اجازه می دهد تا ربط های سیاسی، اقتصادی، انسان شناسی، فلسفی و سیاسی درون آن را به آسانی بیابیم، انتقال دهیم و به اهداف مورد نظر خود به خوبی دست یابیم. قابلیت تحلیل روایت همواره موجب استفاده گسترده آن در حوزه های مختلف شده است. از این رو در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا حوزه ها و کارکردهای تحلیل روایت را در سازمان بیابیم. پژوهش حاضر از نوع کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نظر افق زمانی، پژوهشی مقطعی است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه عمیق با ده نفر از خبرگان انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی عرفی و نسخه 10 نرم افزار MAXQDA استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل روایت در حوزه های مدیریت دانش، مدیریت تغییر، مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت ارتباطات سازمانی، مدیریت رفتار کارکنان و مدیریت توسعه منابع انسانی کاربرد دارد.