11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني و تعيين همسويي نظام جذب مديريت منابع انساني با ارزش هاي مطلوب فرهنگي در شركت سهامي بيمه ايران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت دولتی
شناسه DOI
پژوهشگران عباس منوریان (نفر اول) ، آرین قلی پور (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم)

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش بررسی همسویی فرهنگ سازمانی و فرآیند جذب مدیریت منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران است. در این پژوهش به بررسی تأثیر انواع فرهنگ سازمانی در چارچوب مدل ارزش های رقابتی کوئین بر فرآیند جذب مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. جامعه آماری 320 نفر از کارکنان و مدیران شرکت سهامی بیمه ایران بوده که از نظرات173 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخابی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد. روش پژوهش مورد استفاده در این بررسی توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز در سه بخش اصلی آزمون همبستگی، آزمون میانگین و روابط مبتنی بر مدل معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج آزمون میانگین نشان دهنده این است که انواع فرهنگ سازمانی و همچنین نظام جذب در وضعیت مناسبی قرار ندارند. آزمون همبستگی نشان می‎دهد که از میان فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب، نظام جذب مدیریت منابع انسانی با فرهنگ سازمانی موجود همراستا است. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان دهنده رابطه علی مثبت و معنی داری میان «فرهنگ سازمانی موجود» و «نظام جذب» است.