11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان طراحي تاثيرات متقابل مفاهيم بنيادين فرهنگ تعالي با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
مدل های تعالی کسب وکار، فرهنگ تعالی، مدل سازی ساختاری تفسیری
مجله مدیریت تبلیغات و فروش
شناسه DOI
پژوهشگران محسن مرادی مقدم (نفر اول) ، حسین صفری (نفر دوم) ، بختیار استادی (نفر سوم) ، حیدر احمدی (نفر چهارم)

چکیده

بیان مسئله و هدف: امروزه به منظور ایجاد انگیزه و رفتار مطلوب در کارکنان، دستیابی به اهداف سازمانی، افزایش بهره وری منابع انسانی و در نهایت دستیابی به تعالی سازمانی، مدیران ارشد سازمان ها از استراتژی های جدید و موثر استفاده می کنند. یکی از این استراتژی ها برای دستیابی به تعالی سازمانی، خلق فرهنگ تعالی مطلوب است و ایجاد یک فرهنگ قوی بر اساس تعالی - یکی از مهمترین چالش های آینده است که سازمان ها در حوزه مدیریت کیفیت مواجه هستند. اگر چه بسیاری از نویسندگان در مورد اهمیت یک فرهنگ قوی تعالی برای موفقیت سازمانی موافق هستند، اما در مورد عوامل فرهنگ تعالی و تاثیر آنها بر یکدیگر، توافق کمی وجود دارد. روش: با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری در ابتدا به شناسایی عوامل موثر و اساسی بر روی فرهنگ تعالی پرداخته و سپس با استفاده از یک رویه سیستماتیک، روابط بین این عوامل تعیین شده است. یافته ها: مفاهیم بنیادین تاثیرگذار بر روی فرهنگ تعالی در پنج سطح شناسایی شده و سپس در راستای شناخت اهمیت و اولویت فعالیت های بهبود سازمان ها در راستای ارتقای فرهنگ روابط بین آنها مشخص شده است. بحث و نتیجه گیری: علیرغم اینکه مفاهیم بنیادین در مدل های تعالی اشاره شده است، اما در اکثریت سازمان ها از آنها در راستای ارتقای فرهنگ تعالی سازمانی استفاده نمی شود و حتی تاثیر آنها را بر روی یکدیگر نمی دانند. در این پژوهش علاوه بر پرداختن به اهمیت موضوع، روابط بین آنها نیز تعیین شده است.