11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان نقش ارزش هاي فرهنگي پليس 110 در احساس تعلق به پليس و رفتار شهروندي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ارزش های فرهنگی، توسعه مشارکت، خودتجانسی، رفتار شهروندی، مسئولیت سازمان.
مجله مطالعات فرهنگی پلیس
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امین ترابی (نفر اول) ، متینه مقدم (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم) ، نازیلا نورفردی (نفر چهارم)

چکیده

این واقعیت که رفتار شهروندی می تواند از ارزش های فرهنگی پلیس 110 که ارتباط نزدیکی با شهروندان دارد، تأثیر بپذیرد، به سیاست گذاران نیروی انتظامی کمک می نماید تا رویکرد فرهنگی پلیس110 را ارتقا بخشند. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گری ارزش های فرهنگی در تأثیر توسعه مشارکت، آشنایی، شهرت، مسئولیت و خودتجانسی پلیس110 بر رفتار شهروندی در سطح شهر همدان بوده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی از شاخه پیمایشی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. جامعه آ ماری پژوهش، شهروندان سطح شهر همدان بوده که تعداد آن ها نامحدود می باشد. لذا جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384نفر به دست آمد. با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون های مربوطه بررسی و تائید شد. نتایج مطالعه نشان داد که فردگرایی در مقابل جمع گرایی و همچنین دیدگاه بالا به پایین به طور مشخصی رابطه بین خودتجانسی با رفتار شهروندی را تعدیل (183/0) می کند. توسعه مشارکت(754/0) و آشنایی با پلیس(435/0) نیز بر احساس تعلق تاثیر داشته و احساس تعلق مثبت به پلیس بر مسئولیت (914/0) و خودتجانسی(602/0) تاثیر مثبت و معناداری دارد.