11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان پديدارشناسي موانع اجراي حكمراني مشاركتي در نهادهاي آموزشي و پژوهشي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
مشارکت حکمرانی حکمرانی مشارکتی نهادهای آموزشی و پژوهشی حکمرانی آموزش عالی
مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
شناسه DOI 10.22034/sspp.2022.553544.3193
پژوهشگران حمیدرضا نعمت الهی (نفر اول) ، حیدر احمدی (نفر دوم) ، الهه اسدالهی دهکردی (نفر سوم)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی انجام شده تا راهکار هایی برای مدیران و ذی نفعان در آموزش عالی ارائه دهد. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل تاریخچه، تعاریف و زمینه های موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی مطالعه شده است و با انجام فرایند تعلیق پدیدارشناسانه و تنظیم پروتکل مصاحبه، با 15 نفر از خبرگان، مصاحبة عمیق صورت گرفت و سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. با دسته بندی 134 کد اولیه، 24 زیر مضمون و چهار مضمون نهایی به دست آمد. با توجه به کدگذاری صورت گرفته و مقوله های احصا شده، موانع پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی شامل چهار مقولة، 1- ساختاری، 2- مدیریتی، 3- سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و موانع فردی است که هرکدام از زیر مؤلفه هایی تشکیل شده اند. عوامل و مؤلفه های چالش های اجرایی طرح های حکمرانی مشارکتی به سطح کلان، سیاست گذاری و تدوین سیاست ها و در همین راستا به زمینه سازی، ایجاد فرهنگ مشارکتی و تعیین دقیق برنامه ها و ابزارهای آن، جهت مشارکت دادن ذی نفعان و افراد فعال در این زمینه بر می گردد.