11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي فرهنگ سازماني در چارچوب ارزش‎هاي رقابتي كوئين و تاثير آن بر فرآيندهاي نظام جذب مديريت منابع انساني شركت سهامي بيمه ايران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهشنامه بیمه
شناسه DOI
پژوهشگران عباس منوریان (نفر اول) ، آرین قلی پور (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم) ، اسماعیل شعبانی (نفر چهارم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیرپذیری فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی یک شرکت بیمه از فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب و همچنین تعیین فرهنگ غالب این شرکت است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. از این رو از نظرات 173 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونه انتخابی بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود، فرهنگ ادهوکراسی پاسخگو در وضعیت نامناسبی قرار دارد و فرهنگ غالب شرکت نیز فرهنگ نوع سلسله مراتب باثبات است. همچنین انواع فرهنگ سازمانی موجود با فرایندهای نظام جذب رابطه مثبت و معنی داری دارد. این در حالی است که انواع فرهنگ سازمانی مطلوب با ابعاد سه گانه نظام جذب رابطه معنی داری ندارد. در نهایت نتایج نشان می دهد که فرایند گزینش بیشترین میزان تاثیرپذیری را از فرهنگ سازمانی موجود دارد.