11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی و چابکی سازمانی در شرکت های تولیدی شهر کابل
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، چابکی سازمانی
پژوهشگران حسین رفعت (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، حیدر احمدی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: شرکت ها امروزه با تغییراتی در محیط خود رو برو می باشند که اقدامات و استراتژی های خود را به سرعت و انعطاف پذیری تنظیم و تطبیق دهند، زیرا چابکی سازمانی به یک شایستگی مهم تبدیل شده است که می تواند تأثیرات عمیقی در عملکرد شرکت ها داشته باشد. یکی از حوزه هایی که قابلیت فناوری اطلاعات تأثیر اساسی در آن دارد مدیریت منابع انسانی و چابکی سازمانی است. در نهایت قابلیت فناوری اطلاعات بدنبال دانش و فنون می باشد که شرکت ها را قادر می سازد تا مجموعه ی از منابع فناوری را ایجاد کنند. هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی و چابکی سازمانی در شرکت های تولیدی شهر کابل می باشد. روش‏شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد استقرایی از نوع تحقیقات کمی می باشد و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که برای اندازه گیری سنجه های آن از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر (شرکت های تولیدی شهر کابل) است که به تعداد 130 پرسشنامه از 39 شرکت جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا و از روش جدول فورنِل و لارکر استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت که مقدار مناسبی را به دست آورده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss26 و SmartPLS3.28 استفاده شده است. یافته ‏ها: با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها می توان بیان نمود که تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. قابلیت فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت منابع انسانی بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین مدیریت منابع انسانی نقش میانجی گری مثبت در رابطه بین قابلیت فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه‏ گیری: نتایج به دست آمده حاکی از این است که بیشترین تأثیر را قابلیت فناوری اطلاعات بر روی مدیریت منابع انسانی داشته است. پس از آن مدیریت منابع انسانی بر روی چابکی سازمانی تأثیر قابل توجه را داشته است. همچنین قابلیت فناوری اطلاعات بر روی چابکی سازمانی تأثیر قابل قبول را دارد. در نتیجه، شرکت های تولیدی شهر کابل از طریق قابلیت فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی