25 تیر 1403
حسين علي اكبري هره دشت

حسین علی اکبری هره دشت

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ی تطبیقی نمایشنامه ی هملت شکسپیر و فیلم ایرانی اقتباس شده از آن به نام تردید
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Comparative Study, William Shakespeare, Hamlet, Varuzh Karim Masihi, Tardid, Adaptation.
پژوهشگران شهریار هدایتی (دانشجو) ، حسین علی اکبری هره دشت (استاد راهنما) ، عبدالمحمد موحد (استاد مشاور)

چکیده

این پایاننامه به مطالعه تطبیقی نمایشنامه هملت، شاهزاده دانمارک اثر ویلیام شکسپیر و فیلم اقتباسی تردید ساخته واروژ کریم مسیحی میپردازد. توجه این مطالعه به شیوه هایی است که به کمک آن رابطه بین نمایشنامه و فیلم اقتباس شده از آن توضیح داده شود . هدف از این مطالعه دستیابی به فهمی شایسته از جنبه های هنری و فرهنگی هر دو اثر است. برای نیل به این هدف، در ابتدا، برخی از تعاریف اقتباس و انواع آن از نگاه چند تن از صاحبنظران برجسته در این حوزه مرور می شود. پس از آن، به منظور کاربست نظریه در مطالعه، هر دو اثر مورد بررسی مقابل های قرار می گیرد. در این پروسه، نه تنها ساختارهای روایی آنها و کشمکش های اصلیشان مورد توجه قرار می گیرد، بلکه شیوه به تصویر آوردن شخصیتهای مرکزی و همچنین شباهتها و تغییرات صورت گرفته در در ابعاد درونمایه ای از توجه به دور نبوده است. علاوه بر این، دو اقتباس انگلیسی که تا حدودی الهامبخش اقتباس ایرانی بوده اند نیز مختصرا بررسی می شود. اقتباس ایرانی، تاثیرپذیرفته از رویکردهای انتقادی معاصر، بر آنچه معمولا در دیگر خوانشهای سینمایی نمایشنامه از نظر به دور مانده تاکید م یکند و توجه مخاطب را متمرکز به نکت ههای تازهای م یکند که م یبایست در فهم اثر لحاظ شود. مطالعه بخ شهای کلیدی فیلم در پرتو رابط هی آن با نمایشنامه م یتواند به کشف این نکته بینجامد که برخلاف تفاو تهای موجود بین دو اثر، پیوندی هر دو را تا به انتها به یکدیگر متصل م یکند. کارگ ردان ایرانی با استفاده از پیوند دادن داستان فیلم خود به یک نمایشنامه انگلیسی که محصول قر نها پیش است، پلی بین دغدغ ههای ذهنی قهرمان نمایشنامه و مردم کشور خود م یزند، یعنی همان ایرانیان معاصری که با چالش پایانناپذیر انتقال از سنت به مدرنیته به سر م یبرند.