25 تیر 1403
مصطفي دهقاني

مصطفی دهقانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه آسیب های روانی سازمان با عملکرد شغلی کارکنان و تعهد سازمانی مدیران در شرکت گاز بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Key words: inter-role behavior, organizational citizenship behavior, organizational commitment, psychological trauma of organization
پژوهشگران یوسف دهقانی (نفر اول) ، مصطفی دهقانی (نفر دوم) ، مولود کیخسروانی (نفر سوم) ، فاطمه مظاهری (نفر چهارم)

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی رفتارهای درون نقشی، رفتار مدنی سازمانی کارکنان و تعهد سازمانی مدیران بر اساس اختلال تعامل مدیر- زیردست، کمال گرایی مدیران و آسیب های روانی سازمان در شرکت گاز بوشهر بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی کارکنان شرکت گاز بوشهر بود. برای انجام این پژوهش تعداد 45 مدیر و تعداد 263 زیردست آنان به عنوان نمونه و با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های رفتار مدنی سازمانی، تعهد سازمانی و مقیاس آسیب های روانی سازمان می باشند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و داده های آن با استفاده از روش های آمار ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین اضطراب سازمانی با رفتار درون نقشی کارکنان، بین اسکیزویید سازمانی با تعهد مستمر و هنجاری مدیران و رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد کارکنان و رابطه مثبت معنادار بین وسواس سازمانی با تعهد هنجاری مدیران، بین سازمان نمایشی با رفتار درون نقشی و رفتار مدنی سازمانی بود. به علاوه، تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد که تعامل مدیر- زیردست، کمال گرایی مدیران و آسیب های روانی سازمان پبش بین های مناسبی برای عملکرد شغلی کارکنان می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این نکته است که تعامل مدیران و زیردستانشان علاوه بر اینکه عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، رفتارهای فراسازمانی آنان را نیز متأثر خواهد نمود.