08 آذر 1402
مصطفي دهقاني

مصطفی دهقانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه هوش هیجانی و صمیمیت اجتماعی در والدین دارای فرزند بیش فعال و عادی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Keywords: emotional intelligence, social intimacy, hyperactive.
پژوهشگران یوسف دهقانی (نفر اول) ، مصطفی دهقانی (نفر دوم) ، محمد خورشیدی (نفر سوم)

چکیده

زندگی کردن با کودک دارای اختلال یا ناتوانی، اغلب به صورت عاملی استرس زا برای خانواده درک شده و می تواند هم? جنبه های خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان از آنجایی که مادر در تعامل بیشتر با این کودکان می باشد، احتمالاً بیشترین تأثیر را خواهد پذیرفت. گرچه رفتارهای والدینی ناکارآمد، شاید به عنوان واکنشی در مقابل رفتاری کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی باشد، آن می تواند یک نقش سبب شناسی در ظهور اختلال رفتاری همزمان در بین این کودکان نیز داشته باشد هر چند به سهم بالقو? این عامل در سبب شناسی اختلال نقص توجه/ بیش فعالی توجه چندانی نشده است تجارب متخصصان کودک و نوجوان پیشنهاد می کنند که بد عملکردی خانواده یکی از علل رفتارهای مربوط به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بوده و یا آن را تشدید می کند. این مطالعه از نوع مورد- شاهد است که بر روی 30 کودک 7 تا 11 ساله مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی شهر بوشهر (گروه مورد) و یک گروه 30 نفری از دانش آموزان 7 تا 11 ساله مدارس (گروه شاهد) انجام شد. در این پژوهش از آزمون هوش هیجانی بار_ آن و آزمون صمیمیت در خانواده استفاده می شود.تجزیه و تحلیل آماری نتایج این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 انجام شد.از آن جایی که از یک سو هدف پژوهشگر مقایسه گروه ها به طور همزمان در بیش از یک متغیر وابسته است؛ لذا تحلیل به کار رفته بایستی از نوع چندمتغیری باشد؛ و از سوی دیگر پژوهشگر در صدد حذف اختلاف های احتمالی اولیه بین گروه هاست. لذا از تحلیل کوواریانس استفاده شد. تحلیلی که امکان دست یابی به این دو هدف را به طور همزمان مقدور می سازد، تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) است. یافته های حاصل نشان داد بین والدین دارای فرزندان بیش فعال و بدون بیش فعال تفاوت معناداری مشاهده می شود و با توجه به میانگین ها می توان گفت بین ابعاد هوش هیجانی در والدین دارای فرزندان بدن بیش فعالی دارای نمره بالاتری می باشند همچنین والدین دارای فرزندان بیش فعال نسبت به والدین بدون فرزندان بیش فعال میزان صمیمیت پایین تری دارند. .