08 آذر 1402
مصطفي دهقاني

مصطفی دهقانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره خانواده
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زوجین مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر امنیت هیجانی و رفتارهای دلبستگی در زوجین ناسازگار
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
غنی سازی روابط زوجین، امنیت هیجانی، رفتارهای دلبستگی، سازگاری زناشویی
پژوهشگران زهرا ثاتیان نژاد (دانشجو) ، خالد اصلانی (استاد راهنما) ، مصطفی دهقانی (استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی برنامه ی غنی سازی رابطه مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر امنیت هیجانی و رفتارهای دلبستگی در زوجین ناسازگار انجام گرفت. روش پژوهش، آزمایشی تک آزمودنی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان بوده که از طریق استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 3 زوج ناسازگار از مراجعان داوطلب به کلینیک های تخصصی خانواده انتخاب شدند. زوجین ناسازگار در 8 جلسه دو ساعته که به صورت هفتگی برگزار شدند، شرکت نمودند. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه امنیت هیجانی تجدید نظر شده (ISQ-R)، مقیاس کوتاه دسترسی پذیری، پاسخ گویی و مشارکت عاطفی (BARE) بود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی مداخله اعمال شده از روش های ترسیم دیداری (تحلیل نمودارهای گرافیکی)، بهبودی بالینی معنی-دار و شاخص های شش گانه کارایی بالینی اینگرام استفاده شده است. یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، نشان داد که آموزش غنی سازی رابطه مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر افزایش و بهبود امنیت هیجانی و رفتارهای دلبستگی زوجین ناسازگار موثر بوده و در سطح ( 0.5> P) معنادار است.