08 آذر 1402
مهسا هاشمي

مهسا هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعلیق زیباگرایانه ی اخلاق و یأس کی یرکگاردی در لولیتا و آتش کم فروغ نابوکوف
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Nabokov, Lolita, Pale Fire, Kierkegaard, Either/Or, Existentialism, Aestheticism, Despair
پژوهشگران علیرضا صفری قطب آبادی (دانشجو) ، مهسا هاشمی (استاد راهنما) ، حسین علی اکبری هره دشت (استاد مشاور)

چکیده

قطب نمای اخلاقی فرد نسبت به تاثیرات خارجی حساس است به خصوص وقتی جنبه ی همدردی در میان باشد. شاهکاری های نابوکوف، یعنی لولیتا و آتش کم فروغ، شواهدی مبنی بر زیباگرایی و تأکید بر آن ارائه می دهند چرا که قهرمان های هر دو داستان نمایانگر نه تنها سبک زندگی لذت گرایانه ی فرد زیباگرا هستند بلکه قابلیت آن ها در دستکاری دیدگاه افراد اطراف آن هاست. تمرکز مطالعه ی حاضر بر اخلاق و آسیب پذیری آن نسبت به زیباگرایی در رمان های مذکور است، و همچنین بر نتایجی که ناشی از تن دادن به زیباگرایی حاصل می شوند. هدف این پایان نامه بر این است که دیدگاهی جدید فراهم کند که با استفاده از آن، فرد بتواند زیباگرایی موجود در شخصیت های هامبرت و کینبوته را تشخیص دهد، و اینکه چگونه این رفتار می تواند بر حس دلسوزی و قضاوت خواننده تاثیر بگذارد. به این منظور، یک تحقیق کتابخانه ای اجرا شد تا چهارچوبی متبلور شود که به وسیله ی آن بتوان قهرمان های بحث برانگیز نابوکوف را مورد بررسی قرار داد. با استفاده از ایده های کی رکگارد در مورد یاس و بُعدهای وجود، چهارچوب مطرح شده بینش های جدیدی راجع به شخصیت های هامبرت و کینبوته فراهم می کند. نتیجه ی چهارچوب کی یرکگاردی مذکور، تفسیرهای جدیدی درباره ی گویندگان داستان و دیدگاه جانبدارانه ی آن ها از طریق ترسیم انگیزه های آن ها با استفاده از مفهوم های کی یرکگاردی درباره زیباگرایی، اخلاق و یأس ارائه می دهد.