24 تیر 1403
راضيه خرم آبادي

راضیه خرم آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير پذيري تربيتي كانون اصلاح و تربيت در احياء كودكان و نوجوانان معارض با قانون
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
کودک و نوجوان، معارض با قانون، کانون اصلاح و تربیت، تکرار جرم، بازپروری
مجله دانش انتظامی
شناسه DOI
پژوهشگران راضیه خرم آبادی (نفر اول) ، مرضیه بدریان دهاقانی (نفر دوم)

چکیده

زمینه و هدف: کانون اصلاح و تربیت امروزه به عنوان یکی از احکام قضایی است که مورد استقبال قضات در ارتباط با جرائم اطفال و نوجوانان معارض با قانون است و محیط مناسبی برای نوجوانان نسبت به زندان فراهم کرده است هدف کلی از این پژوهش "بررسی تأثیر پذیری تربیتی کانون اصالح و تربیت در احیاء کودکان و نوجوانان معارض با قانون "می باشد . روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش، 100نفر از کسانی بود سابقه حضور در کانون اصالح و تربیت را داشته اند. جهت سنجش ابعاد مختلف تأثیر تربیتی کانون از در این مطالعه جهت جمع آوری و داده ها از دو پرسشنامه مادسیچ ترکیبی برای سنجش بزهکاری و اثر تربیتی محیط کانون اصالح و تربیت استفاده شد. پرسشنامه ی بزهکاری مادسیج دارای چند فرم است که در این پژوهش عامل (برنامه مذهبی ،برنامه تفریحی ورزشی،برنامه مشاوره ای،برنامه بهداشتی-درمانی) را می سنجد استفاده شد. نتایج و یافته های تحقیق: الفای کرونباخ این پژوهش 89%درصد برآورد شده است اجرای برنامه مذهبی و اجرای برنامه های مشاورهای و مددکاری برنامه های تفریحی ورزشی متغیرهایی بودند که بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون داشتند. ولی اجرای برنامه بهداشتی درمانی تأثیری بر بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون نداشت.