11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
اسـتفاده از روش های تکراری برای حـذف نویز تصاویر با مدلهای انتشار، یک مطالعه مقایسه ای
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
نویززدایی، معادلە ی بازان، روش تکراری گرادیان دومزدوج پایدار با شروع مجدد، الͽوریتم بهینە سازی فراابتکاری ازدحام ذرات
پژوهشگران لیلا متقی نژاد (دانشجو) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد راهنما) ، حسین حسین زاده (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، نویززدایی از تصویر را با کمͷ یͺͬ از مدل های معادلات دیفرانسیل جزئͬ(PDEs(، که به نام مدل بازان1 (مدل فیلتر دو طرفه) مشهور است، به انجام رسانیدە ایم. برای این منظور ابتدا با روش تفاضلات متناهͬ کرانک⁃نیͺلسون معادلات را گسستە سازی کرده و سپس نتایج حاصل از بͺارگیری چندین روش تکراری را مقایسه نمودە ایم. روش های تکراری مورد استفاده در این پژوهش شامل؛ فوق تخفیف متوال،2ͬ ژاکوبی،3 گاوس⁃سایدل،4 سریعترین کاهش،5 روش 7که حداقل مربعات6 و روش تکراری پیشرفتە ای به نام گرادیان دومزدوج پایدار با شروع مجدد حاصل ترکیب دو روش تکراری است، مͬ باشند. سپس با استفاده از الͽوریتم بهینە سازی فراابتکاری ازدحام ذرات،8 جواب های حاصل از روش گرادیان دومزدوج پایدار با شروع مجدد و جواب های حاصل از ترکیب دو روش گرادیان دومزدوج پایدار با شروع مجدد و روش فوق تخیف متوالͬ در حل مسئلە ی حذف نویز تصویر را بهینە سازی کردە ایم. مقادیرSNR P و SSIM بدست آمده نشان دهندە ی نتایج بهتر و موثرتری در نویززدایی و بهبود تصویر است.