31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مدلسازی اثرات زمینلرزه برآبخوانها و تراز آبهای زیرزمینی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
-----------------------------
پژوهشگران سارا گودرزی (دانشجو) ، شبیر اشکپور مطلق (استاد راهنما) ، سید رضا منصوری (استاد راهنما)

چکیده

امروزه با توجه به بحران رو به گسترش کمبود آب، پژوهش و تحقیق بر روی اثرات هیدرولوژیکی وقوع زمین لرزه دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای است. از مجموعه اثرات وقوع زمین ­لرزه در یک منطقه میتوان به پدیده های هیدرولیکی نظیر؛ گدازش، گل فشان، تغییردر تراز آب های زیرزمینی عمیق تا خیلی عمیق وتغییرات دورهای آبفشان اشاره نمود. قبل ،حین و بعد ازبرخی زلزله ها آنومالی هایی در تراز آب های زیرزمینی مشاهده شده است که میتواند نشانه وهشدار برای وقوع رویدادلرزهای محسوب شود. تاثیر زمین لرزه بر سطح آب های زیر زمینی تابع پارامترهایی نظیر؛ مرکز زلزله، تغییر تنش و کرنش، بزرگا، عمق و سازوکار کانونی چشمه آن میباشد. الگوهای مختلفی برای پاسخگویی تراز آب به زلزله وجود دارد که هر پاسخ، خاص یک منطقه ویژه با خصوصیات منحصر بفرد است. .پاسخ تراز آب های زیرزمینی به زلزله ها متفاوت است از جمله این پاسخ ها می توان به نوسانات،پالس در حال نوسان،پالس افزایشی نوسانی،پالس کاهشی نوسانی،افزایش استپی ،کاهش استپی اشاره کرد.نوع این پاسخ ها وابسته به پریود اصلی،ضریب میرایی سیستم آبخوان ،تغییرات پوسته ای الاستیکی و دینامیکی ،فاصله رومرکزی ،زمینه ساختاری و محیط هیدرولوژی چاه،هندسه و محل قرار گیری سیستم آبخوان –چاه است.تغییرات سطح تراز آب بعد از عبور موج لرزه ای بسته به برگشت به حالت اولیه یا برنگشتن به آن ،تغییرات پایدار یا گذرا را تشکیل می دهند.خصوصیات لرزه ای ،خصوصیات آبخوان ها و ابعاد هندسی چاه ها در دامنه نوسانات تراز آب تاثیر گذار است. برای توصیف این تغییرات و پاسخها مکانیزمهای متعددی ارایه شده است که در این تحقیق آنها را مورد توجه قرار میدهیم وبرالگوی تشعشع موج لرزهای به سیستم آبخوان تمرکز میکنیم.