31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی راکتور شکافت استوانه ای با در نظر گرفتن تغییر طول بعضی از میله های سوخت
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
راکتور شکافت، تغییر طول میله سوخت، قلب استوانه ای
پژوهشگران سمیرا میرزایی (دانشجو) ، کوروش قیصری (استاد راهنما) ، شبیر اشکپور مطلق (استاد مشاور)

چکیده

با پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی هسته ای و افزایش نگرانی ها درمورد ایمنی راکتورها، بررسی مسئله ی کنترل قدرت و جلوگیری از بحران حاصل از تبخیر خنک کننده و در پی آن ذوب قلب از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در مطالعه ی حاضر با استفاده از کد MCNP به شبیه سازی قلب یک راکتور استوانه ای نوع VVER-1000 پرداختیم. از کد MCNP برای مدل کردن پیکربندی سه بعدی قلب استفاده شده است. با شبیه سازی قلب مشتمل بر کلیه میله های سوخت، میله های جاذب ثابت و متحرک(کنترل)، کانال مرکزی، کانال سنسور، خنک کننده (کندکننده) و بازتابنده ها، شار شعاعی و محوری نوترون در حالت فعالیت 100% راکتور محاسبه گردید. با در نظر گرفتن تبخیر خنک کننده و ذوب بخشی از طول میله های سوخت، بحران مورد نظر شبیه سازی و شار شعاعی و محوری نوترون در این مرحله نیز محاسبه گردید. با بررسی نمودارهای شار نوترون در دو حالت نرمال و بحران، تأثیر شدید بحران بر شار شعاعی و محوری مشخص شده است.