31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی طیفی خطر زلزله برای شهرهای مهم استان خوزستان با نرم افزارهای تجاری
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
khouzestan, seismic hazard, earthquake, spectral
پژوهشگران صالحی یونس (دانشجو) ، سید رضا منصوری (استاد راهنما) ، شبیر اشکپور مطلق (استاد راهنما)

چکیده

امروزه با مشاهده فجایع و حوادث ناگوار جبران ناپذیری که در اثر وقوع زمین لرزه های مختلف در ایران رخ داده و سبب تلفات جانی و مالی فراوانی شده است، کوچکترین تردیدی دراهمیت پرداختن به رویداد زلزله و خطرات ناشی از آن باقی نمانده است. منطقه ی مورد مطالعه در این بررسی، استان خوزستان در گستره-ی جغرافیایی بین 47 درجه و 41 دقیقه تا 50 درجه و 29 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 58 دقیقه تا 33 درجه و 4 دقیقه عرض شمالی در جنوب غربی ایران واقع شده است. برای محاسبه بیشینه شتاب و تهیه ی نقشه های شتاب حداکثری اعمال شده بر شهرهای استان، ارزیابی خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی اصلاح شده، صورت گرفته است. بدین منظور کاتالوگی یکنواخت، شامل زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی تا ابتدای سال 2015، تهیه شده است. حذف رویدادهای وابسته به زمان ومکان (پس لرزه و پیش لرزه) به روش پنجره مکانی و زمانی گاردنر – نوپوف صورت گرفت. تعداد 19 چشمه بالقوه زمین لرزه به صورت پهنه ای تعیین، و پارامترهای لرزه خیزی هریک ارزیابی شده است. سپس با استفاده از نرم افزار EZ-FRISK 7.43 ، نقشه های پهنه بندی بیشینه شتاب افقی استان خوزستان، برای 63، 10، 5 و 2 درصد احتمال فزونی در پنجاه سال عمر مفید سازه، طی دوره های بازگشت 50 ،475 ، 975 و 2475 سال، تهیه شده است. برای دوره بازگشت 475 سال، مقدار PGA، از g0.07 برای قسمت های جنوب و جنوب غربی تاg 0.49 برای قسمت های شمال و شمال شرقی استان، متغیراست.