31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پویایی زمین ساختی خوزستان به کمک تحلیل فرکتالی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تحلیل فرکتالی، پویایی زمین ساختی، گسل های فعال، زلزله.
پژوهشگران فدعمی مهشید (نفر اول) ، شبیر اشکپور مطلق (نفر دوم) ، سعید زارعی (نفر سوم)

چکیده

تحلیل فرکتالی یکی از روش های مناسب جهت تعیین پویایی زمین ساختی، بلوغ ساختاری و ناهمگونی لرزه ای می باشد. با استفاده از هندسه فرکتالی می توان توزیع نامنظم عوارض زمین شناسی را به صورت کمی بررسی نمود. در این نوشتار از روش مربع شمار برای اندازه گیری بعد فرکتالی گسل های فعال، آبراهه ها و زمین لرزه های رخ داده در منطقه طی سال های 1900-2019 استفاده شده است. برای این منظور کل منطقه به 16 زیرپهنه تقسیم شده و با استفاده از نمودار لگاریتم-لگاریتم میزان بعد فرکتال در هر پهنه محاسبه شده است. محاسبه بعد فرکتال گسل های فعال، آبراهه ها و زلزله های رخ داده در پهنه ی خوزستان، نشان دهنده کاهش پویایی زمین ساختی از خاور و شمال خاور به سمت مرکز و جنوب می باشد.