05 اردیبهشت 1403
سيدناصر جابري

سیدناصر جابری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 07733444574
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
« مخزن الاسرار نظامی » وحشی بافقی و « خلدبرین » مقایسة زبانی و حکمی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
وحشی بافقی، خلد برین، مخزن السرار، حکمت و اندرز
پژوهشگران سیدناصر جابری (نفر اول)

چکیده

وحشی بافقی شاعر عاشقانههای سوزناک، و یکی از بارزترین چهرههای مکتب و قوعاست. صداقتی که او در زبان دارد موجب شده است اشعارش تاکنون بر سرزبانها باقی بماند . او سعی کرده است در سرایش منظومه -های عاشقانه نیز طبعآزمایی کند و عشق خود را در قالب داستانهای بلند از جمله داستان فرهاد و شیرین نیز متبلور نماید و به تبع نظامی از که « خلدبرین » سرودن شعر حکیمانه نیز غافل نباشد. در این خصوص یکی از طبعآزماییهای او آفرینش اثری است با نام آنرا به تقلید از نظامی سروده است و در مقدمة اثر نیز به الگو گرفتن از مخزن الاسرار اشاره کرده است. در این تحقیق ضمن مقایسه این دو اثر، به موضوعات زیر پرداخته میشود: - تأثیرپذیری وحشی از نظامی. - مقایسه سبکی خلد برین و مخزن الأسرار - بیان حکمتها و اندرزهای مورد توجه وحشی. - شیوة نوآوری وحشی بافقی در پردازش مضامین حکمی.