05 اردیبهشت 1403
سيدناصر جابري

سیدناصر جابری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 07733444574
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بحثی در مواجهۀ قهرمان با عناصر جادوییِ منظومۀ فلکناز با نگاهی به عناصر داستان و نظریۀ ریختشناسی قصههای پریان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
قهرمان، حماسۀ فلکناز، عناصر جادویی، خورشید آفرین.
پژوهشگران سیدناصر جابری (نفر اول) ، اسماء حسینی (نفر دوم)

چکیده

قصه یکی از انواع داستانهای ادبی است که در بین مردم رواج دارد. یکی از انواع قصه ها، قصه پریان است. در این نوع داستان ها علاوه بر عناصر واقعی از عناصر جادویی و غیر واقعی نیز استفاده می شود. منظومه حماسی، عاشقانه فلکناز و خورشیدآفرین از جمله قصه های عامیانه است که از عناصر جادویی در خلق این داستان بهره گرفته شدهاست. در این منظومه سه نوع عنصر جادویی؛ دیو، جادو و پری وجود دارد. از میان عناصر غیر جادویی دو شخصیت به نامهای خورشیدآفرین و فلکناز قهرمان اصلی داستان هستند. این دو در ضمن داستان با حوادث گوناگونی مواجهه می شوند. در این تحقیق ضمن معرفی سرایندۀ داستان، خلاصه داستان در قالب ابیاتی آورده شده است، سپس به بررسی ورود و خروج عناصر جادویی در داستان و نقش آنان در برابر قهرمانان داستان پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، از میان عناصر جادویی؛ دیوان نقش شریر دارند. و جادوان نیز در دو نقش دردسرآفرین و ناجی ظاهر می شوند. و پریان نیز نقش متقابلی دارند؛ ضمن کمک خواستن، یاریگر قهرمان نیز هستند. و از میان عناصر غیر جادویی فلکناز و خورشیدآفرین هر دو نقش قهرمان، ناجی، یاری دهنده و کمک کننده را بر عهده دارند.