05 اردیبهشت 1403
سيدناصر جابري

سیدناصر جابری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 07733444574
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسۀ مضامین، واژگان و ترکیب های سهراب و فروغ فرخزاد
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ادبیات معاصر، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری
پژوهشگران سیدناصر جابری (نفر اول)

چکیده

شعر فروغ آیینه درون اوست؛ گویی او شاعری است که برای بیان احساسات عمیق، حزن انگیز و بعضاً سوگوارانه اش چندان نیازی به پشتوانه ادب پیش از خود ندارد و هر چه می گوید حرفهای قلبی زخم خورده است که یک عمر می توان شرح دردش را در دفاتر گنجاند . درسوی دیگر سهراب سپهری قرار دارد که شعرش به طور کلّی آیینه عالم برون و تبلور احساسات ظریف شاعری طبیعت دوست، امیدوار و زیبابین است. این دو شاعر توانسته اند بافت و زبان شعر خود را به گون ه ای شکل دهند که نسبت به ادب پیشین بی سابقه باشد و در مجموعه هایشان سیری تکاملی دیده می شود؛ فروغ درمجموعه های «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» و سپهری در مجموعه های «صدای پای آب»، «مسافر»، «حجم سبز» و «ما هیچ ما نگاه» این زبان متفاوت و به کمال رسیده را به نمایش گذاشته اند . تکاملی که با انتخاب واژگان و تشخّص سبکی ارتباطینزدیک دارد. محققان سهراب را متأثر از فروغ دانسته اند و این صحیح است . دقت در شعر «در غروب ابدی» فروغ، نشان می دهد که سهراب از لحاظ فضای کلّی شعری از فروغ تأثیر پذیرفته است.