24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه راهکاری نوین به منظور تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی درترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل کلارک
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ترانسفورماتور قدرت، جریان هجومی، تبدیل کلارک، خطای داخلی و خارجی، تشخیص الگو
پژوهشگران احمد خوشخو (نفر اول) ، رحمن دشتی (نفر دوم)

چکیده

ترانسفورماتورهای قدرت از مهمترین تجهیزات سیستمهای قدرت به شمار میروند. پدیده جریان هجومی یک شرایط گذرا میباشد که هنگام برقدار شدن ترانسفورماتورهای قدرت رخ میدهد. دامنه جریان هجومی میتواند تا 10 برابر جریاننامی ترانسفورماتور باشد و موجب عملکرد نادرست رله دیفرانسیل و در نتیجه صدور فرمان تریپ ناخواسته گردد. بنابراین به منظور بهرهبرداری مطمین از ترانسفورماتورهای قدرت، تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی ضروری به نظرمیرسد. در این مقاله با اریه روش جدید و با استفاده از تبدیل کلارک و به کمک روش شناسایی الگو، راهکاری جدید جهت شناسایی جریان هجومی از جریان خطای داخلی ارایه شده است. با استفاده از شبیه سازی وقوع خطای داخلی و جریان هجومی در سیستم قدرت نمونه پیاده شده در نرمافزار PSCAD/EMTDC و اعمال روش پیشنهادی با استفاده از نرمافزارMATLAB کارایی روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیهسازی بیانگر دقت وسرعت بالای روش پیشنهادی نسبت به سایر روشهای شناخته شده میباشد