24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود عملکرد حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در تشخیص جریان هجومی با استفاده ازمولفه های متقارن برای پردازش سیگنالهای جریان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ترانسفورماتور قدرت، اشباع، جریان هجومی، مولفههای متقارن، حفاظت دیفرانسیل جریان
پژوهشگران حمید پریش (نفر اول) ، رحمن دشتی (نفر دوم)

چکیده

بروز حالت های گوناگون گذرا در شبکه قدرت از طرفی و ماهیت غیر خطی هسته ترانسفورماتورهای قدرت ازطرف دیگر موجب میشوند تا حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور را به اشتباه فعال نموده و بی دلیل باعث قطعترانسفورماتور قدرت از شبکه شوند. یکی از این پدیده ها ، جریان هجومی مغناطیس کننده است که در اثر کلید زنی ترانسفورماتور بدون بار رخ می دهد گاهی اوقات دامنه این جریان ممکن است به 8 تا 10 برابر جریان بار کامل برسد. بهدلیل شباهت شکل موج های جریان هجومی و خطا باید تمهیداتی در جهت ایجاد تمایز بین جریان هجومی و جریان خطا در نظر گرفته شود. در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی و طبقه بندی انواع حالت های گذرا از جمله: جریان هجومی، کلید زنی(تحت بار و بدون بار) و انواع حالت های اتصال کوتاه با استفاده از خواص مولفههای متقارن ارایه شده است