04 مرداد 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی خطا به روش امپدانسی با بهره گیری از روش های شناسائی الگو
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
529
پژوهشگران ملیحه مقدس (دانشجو) ، رحمن دشتی (استاد راهنما)

چکیده

نیاز کنونی بشر به انرژی الکتریکی امری اجتناب ناپذیر است که برای تامین آن تلاش ها و مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است. انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاهها از طریق خطوط انتقال به محل مصرف تحویل دادهمی شود و شبکه توزیع به عنوان بخشی از ساختار کلی سیستم های قدرتآخرین حلقه ی زنجیره تولید و انتقال انرژی به مصرف کنندگان محسوب می گردد.از جمله مهم ترین مسائل موجود در خطوط توزیع مساله بروز خطا و اهمیت مکان یابی آن می باشد. در این راستا محققان تلاش های زیادی نموده و روش های مختلفی ارائه نموده اند که هر یک از لحاظ سرعت و دقت با دیگر روش ها متفاوت است. تاکنون روش های مختلفی در رابطه با مکان یابی خطا در شبکه های توزیع ارائه شده است که می توان به چهار دستهروش های امپدانسی، امواج سیار، هوشمند و معادلاتدیفرانسیل تقسیم بندی نمود. استفاده مستقیم از این روش ها در شبکه توزیع به علت وجود انشعاب های متعدد، غیر یکنواختی فیدرها، نامتعادلی، ثابت نبودن بار و اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان فقط در ابتدای فیدر، ممکن نمی باشد. بنابراین از روش های فوق با مجموعه اصلاحاتی می توان بهره برد. متداول ترین این روش ها، روش های امپدانسی است که ساده، ارزان و قابل پیاده سازی به صورت کم هزینه است ولی با مشکلاتی مانند چند پاسخی و عدم تشخیص بخش خطا روبرو بوده و قادر به ارائه پاسخ یکتا نمی باشد. در این پایان نامه ابتدا با در نظرگیری مدل گسترده خط، روش امپدانسی ارتقاء یافته ارائه می گردد. سپس با بهره گیری از این روش مکان های ممکن خطا تشخیص داده می شود. لذا با توجه به این که مکان های ممکن خطا بیش از یک نقطه می باشد لازم است بخش خطا جهت تعیین مکان خطا مشخص گردد. بنابراین شبیه سازی خطای هر بخش از مکان ها ی ممکن را به ازای گام های کوچک انجام داده و با تطبیق فرکانس طبیعی موجود در شکل ولتاژ اصلی خطای ثبت شده، بخش و مکان اصلی خطا تعیین می شود.بخش خطا دار در حوزه فرکانس براساس مقایسه قدرمطلق فرکانس های طبیعی موجود در شکل ولتاژ اصلی خطای ثبت شده در ابتدای فیدربا فرکانس های طبیعی مکان اصلی خطا به دست می آید.