28 شهریور 1400

عباس عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: زبان انگلیسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2019) The Integrative Effect of Direct Corrective Feedback and Metalinguistic Explanation on Learners Accuracy in using English Articles Applied Research on English Language: ; 489،510
مقالات در همایش ها
1
پردیس احمدزاده ریشهری ، فاطمه نعمتی، عباس عباسی (1398) تاثیر «اجرای عملی» و مصورسازی جملات بر پردازش جملات در نوآموزان زبان انگلیسی اولین کنفرانس بین المللی دانشگاه اصفهان در پژوهش های زبان انگلیسی
2
زهرا صحافی زاده ، عباس عباسی، فاطمه نعمتی (1398) بررسی مقابله ای معنایی افعال دوکلمه ای زبان انگلیسی در نوشته های فراگیران ایرانی و انگلیسی زبانان اولین کنفرانس بین المللی دانشگاه اصفهان در پژوهش های زبان انگلیسی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
محمد حسین زارع ، عباس عباسی، فاطمه جمالی، نسیم قنبری (1394) تاثیر بازخورد شفاهی معلم بر انگیزه و دستاورد فراگیران زبان انگلیسی
14
15
فاطمه رسولی کشکولی، نسیم قنبری، عباس عباسی (1394) تاثیر استراتژیهای گفتمان وندایک بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!