01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی CFD جداسازی دی اکسید کربن از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی، ب: جریان حلال در لوله
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تماس دهنده غشائی الیاف توخالی، جذب CO2 ، مدل سازی، دینامیک سیالات محاسباتی، شرایط خشک و خیس شوندگی جزئی
پژوهشگران محمد علی عباسی (نفر اول) ، احمد آذری (نفر دوم)

چکیده

مدل ریاضی دوبعدی جامعی جهت تشریح عملکرد تماس دهنده غشائی گاز حلال برای حذف دی اکسید کربن از گاز سنتز توسعه یافته است. - از محلول آبی مونو اتانول آمین به عنوان جریان حلال جاذب و مخلوط گازی CO2/N2 بعنوان جریان گازی استفاده شده است. حلال در درون لوله و مخلوط گازی به صورت ناهمسو در بخش پوسته جریان دارند. تنها در بخش لوله واکنش شیمیایی صورت می پذیرد. از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی برای حل معادلات مدل استفاده شده است. متوسط غلظت خروجی CO2 ، شار جذب، ضریب انتقال جرم کلی و بازده حذف CO2 با بکار گیری از کمیت های عملیاتی ار قبیل شدت جریان حجمی گاز و مایع، تخلخل، دما و مشخصات هندسی لیف بصورت پارامتریکی شبیه سازی شده است. و سازگاری خوبی بین نتایج مدل و داده های تجربی وجود دارد.