02 آبان 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Fatemeh Keramat, Ahmad Azari, Hossein Rahideh, Mohsen Abbasi (2020) A CFD parametric analysis of natural convection in an H-shaped cavity with two-sided inclined porous fins Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 114; 142-152
3
, Ahmad Azari (2020) COD Removal from Industrial Spent Caustic Wastewater: A Review Journal of Environmental Chemical Engineering: ; 1،19
4
5
, Ahmad Azari, Reza Azin (2020) Measurement and correlation for CO2 mass diffusivity in various metal oxide nanofluids Journal of Environmental Chemical Engineering: ; 103598،103565
6
, Ahmad Jamekhorshid, Ahmad Azari, Mohammed Mehdi Farid (2020) Experimental and numerical investigation of microencapsulated phase change material slurry heat transfer inside a tube with butterfly tube inserts APPLIED THERMAL ENGINEERING: ; ،
7
, Ahmad Azari, Reza Azin (2020) Measurement and correlation for CO2 mass diffusivity in various metal oxide nanofluids Journal of Environmental Chemical Engineering: ; 1،8
8
حسن بازآی، احمد آذری، مصطفی مشتاق (1398) بررسی تأثیر هندسه و نوع نانو سیال در انتقال حرارت درون میکروکانال به کمک دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) روشهای عددی در مهندسی: ; 63،79
9
, Ahmad Azari, Amir Abbas Izadpanah, mohammad jamali (2019) Prediction of hydrate formation in Ilam gas refinery pipeline using computational fluid dynamic Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 63،81
10
, Ahmad Azari, (2019) Experimental Investigation of Metal Oxide Nanofluids in a Plate Heat Exchanger JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER: ; 1،12
11
Ahmad Azari, , Ahmad Jamekhorshid (2019) A General Hybrid GMDH–PNN Model to Predict Thermal Conductivity for Different Groups of Nanofluids THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 318،331
12
Ahmad Azari, , Ahmad Jamekhorshid (2019) A general hybrid GMDH-PNN model to predict the thermal conductivity for different groups of nanofluids THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 318،331
13
, Ahmad Azari (2019) TPO-GC and TG-DTA investigation of dry decocking process in Olefin plants Petroleum and Coal: ; 190،204
14
مرضیه ده بوده ، احمد آذری، محسن عباسی (1397) استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیشتصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 141،156
15
مصطفی مشتاق، احمد جامه خورشید، احمد آذری، حسن بازآی (1397) بررسی تجربی انتقال حرارت جابه جایی دوغاب مواد تغییر فاز درون لوله ای همراه با پره های پروانه ای مهندسی مکانیک امیرکبیر: ; 525،532
16
17
, Ahmad Azari, , Shahriar Osfouri (2018) Experimental investigation of CO2 removal from N2 by metal oxide nanofluids in a hollow fiber membrane contactor International Journal of Greenhouse Gas Control: ; 60،71
18
19
, Ahmad Azari, , (2017) Removal of heavy metals from industrial wastewaters: A review ChemBioEng Reviews: ; 37،59
20
Ahmad Azari, , (2016) CFD study of CO2 separation in an HFMC: under non-wetted and partially-wetted conditions International Journal of Greenhouse Gas Control: ; 81،93
21
, Amir Abbas Izadpanah, Ahmad Azari, (2015) Modeling Solubility Behavior of CO2 in [C2-mim][BF4] and [C4-mim][BF4] Ionic Liquids by sPC-SAFT Equation of State Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 43،56
22
Ahmad Azari, (2015) Model for thermal conductivity of nanofluids using a general hybrid GMDH neural network technique International Journal of Nanoscience and Nanotechnology: ; 71،82
23
Ahmad Azari (2015) Thermal conductivity modeling of water containing metal oxide nanoparticles Journal of Central South University: ; 1141،1145
24
25
Ahmad Azari, , (2015) A CFD technique to investigate the chocked flow and heat transfer characteristic in a micro-channel heat sink INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: ; 1،17
26
27
Ahmad Azari, , (2013) An experimental comparison of water based alumina and silica nanofluids heat transfer in laminar flow regime Journal of Central South University: ; 3582،3588
28
Ahmad Azari, , , (2013) An Experimental Study on Nanofluids Convective Heat Transfer Through a Straight Tube under Constant Heat Flux CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 1082،1088
29
Ahmad Azari, (2013) Numerical Study on the Laminar Convective Heat Transfer of Alumina/Water Nanofluids JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER: ; 170،173
مقالات در همایش ها
1
مریم دلشه، احمد آذری، حسن بازآی، روح اله فاتحی، سیده مینا امیرسادات، امیر سعیدی زاد (1399) بررسی اثر قطرات مایع بر پره های کمپرسور سانتریفیوژ با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی 2020
2
فاطمه ایوبیان زاده ، احمد آذری (1397) بررسی عددی انتقال حرارت نانوسیال اکسید فلزی اطراف دسته تیوب دومین همایش دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی
3
حسن بازآی، احمد آذری، مصطفی مشتاق (1397) بررسی عددی عملکرد انتقال حرارتی و جریان نانوسیال و دوغاب MEPCM در میکروکانال همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
4
مصطفی مشتاق، احمد آذری، حسن بازآی (1397) بررسی دینامیک سیالات محاسباتی انتقال حرارت نانوسیال در لوله با سطح مقطع مختلف همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
5
حسن بازآی، احمد آذری، مصطفی مشتاق (1397) مقایسه انتقال حرارت نانوسیال آب/مس در میکروکانال های با مقاطع مختلف دهمین همایش و کنگره بین المللی مهندسی شیمی
6
مصطفی مشتاق، احمد آذری، احمد جامه خورشید، حسن بازآی (1396) بررسی تجربی و شبیه سازی CFD عملکرد انتقال حرارتی سوسپانسیون میکروکپسول های مواد تغییر فاز سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
7
مصطفی مشتاق، احمد جامه خورشید، احمد آذری، حسن بازآی (1396) بررسی عددی اثر استفاده از مواد تغییر فاز در دیواره ی ساختمان بر توزیع دما با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
8
پیمانه دهقان، احمد آذری، رضا آذین (1396) اندازهگیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ دیاکسیدکربن در نانوسیال آلومینیوم اکسید 20 نانومتر پنجمین همایش بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
9
مرضیه ده بوده ، احمد آذری، فضل اله قاسمی ، صادق فتحی، محسن عباسی (1396) استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیش تصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10
فاطمه استوار، احمد آذری (1396) مدلسازی CFD انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیالات اکسید فلزی در کویتی مربعی هشمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
11
فاطمه استوار، احمد جامه خورشید، احمد آذری (1396) ارزیابی خواص حلال های فرا زود گداز به منظور استفاده به عنوان مواد تغییر فاز اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
12
علی جوکار، احمد آذری، فاطمه ایوبیان (1395) امکان سنجی و آنالیز فنی و اقتصادی استفاده از سیستم هیبریدی در تامین انرژِی برق مصرفی دانشگاه خلیج فارس اولین همایش ملی دانشگاه سبز
13
محمد محمدی باغملایی، احمد آذری، رضا آذین، احمد خرمی (1395) امکانسنجی کاربرد نانوسیالات سیلیکا/آب در محیط متخلخل برای ازدیاد برداشت نفت اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
14
محمد محمدی باغملایی، احمد آذری، رضا آذین، احمد خرمی (1395) بررسی عددی تزریق نانوذرات سیلیکا به محیط متخلخل با هدف ازدیاد برداشت اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
15
محمدامین حق شناس ، احمد آذری، احمد جامه خورشید (1395) بهینه سازی میزان تزریق سدیم هیپوکلریت به آب دریای ورودی مجتمع پتروشیمی کاویان اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
16
محمد محمدی باغملایی، احمد آذری، رضا آذین، احمد خرمی (1395) مطالعه عددی کاربردپذیری نانوسیال سیلیکا در محیط متخلخل با هدف ازدیاد برداشت اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
17
عبدالله نصیری نژاد ، منا عیدی زاده ، سامان براتی، احمد آذری (1395) بهینه سازی فرآیند انعقاد با پلی آلومینیوم کلراید به کمک روش تحلیل آزمایش های تاگوچی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
18
احمد آذری، رضوان رضایی، حجت رنجبر (1394) مطالعه سینتیک و جذب نانوفتوکاتالیست AC/TiO2 برای حذف رنگ کنگو از پساب نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
19
میثم انصارپور، احمد آذری، حامد محمد دوست (1394) بررسی انتقال حرارت نانوسیال دی اکسید تیتانیم در مبدل صفحه ای نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
20
حامد محمد دوست ، احمد آذری، میثم انصارپور، شهریار عصفوری (1394) بررسی تجربی حذف CO2 از نیتروژن بوسیله نانوسیال دی اکسید تیتانیم در غشای الیاف توخالی نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
21
رضا گورکی، محسن دشتیانه، حسین بیکی، احمد آذری (1394) بررسی و مقایسه رویکردهای مختلف مدل سازی ریاضی استخراج اسانس گیاه بابونه توسط CO2 فوق بحرانی کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
22
سید محمد جعفری ، احمد آذری (1393) حذف مس از پساب با استفاده از نانوجاذب ها دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
23
مصطفی تیموری، احمد آذری (1393) مدلسازی ریاضی ضریب نفوذ موثر در پدیده انتقال جرم در میکروکپسول پلی لیزین آلژینات دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
24
حامد محمد دوست ، احمد آذری (1393) مدلسازی انتقال جرم پتاسیم فروسیانید/سدیم هیدروکسید و نانوسیال سیلیکا در رژیم جریان آرام درون لوله دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
25
زهرا شکوهی شولی ، احمد آذری، مصطفی تیموری (1393) بررسی انتقال جرم نانوسیال با استفاده از آنالوژی جرم و حرارت دومین همایش بین المللی نفت گاز و پتروشیمی
26
امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری، سعیده مرحمتی (1393) مدل سازی حلالیت CO2 در مایعات یونی emimBF4 و bmimBF4 با استفاده از معادله حالت PC-SAFT دومین همایش ملی مهندسی فرایند، پالایش و پتروشیمی
27
سعیده مرحمتی، امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری (1393) مدلسازی حلالیت CO2 در مایعات یونی [emim][BF4] و [bmim][BF4] با استفاده از معادله حالت PC-SAFT، دومین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی،
28
سعیده مرحمتی، امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری (1393) بررسی حلالیت دی اکسید کربن در مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم با استفاده از معادله حالت PC-DAFT، سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، 31-30 اردیبهشت ماه 1393
29
محمد علی عباسی ، احمد آذری (1393) مدلسازی CFD جداسازی دی اکسید کربن از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی، الف: جریان حلال در پوسته اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، 28 فروردین 1393
30
محمد علی عباسی ، احمد آذری (1393) مدلسازی CFD جداسازی دی اکسید کربن از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی، ب: جریان حلال در لوله اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، 28 فروردین 1393،
31
سعیده مرحمتی، امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری (1393) مدلسازی دانسیته مایعات یونی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
32
امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری، سعیده مرحمتی (1393) مدل سازی دانسیته مایعات یونی با استفاده از ... اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
33
احمد آذری، سعیده مرحمتی (1392) مدلسازی هدایت حرارتی نانوسیال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد آذری، روح اله فاتحی، سیده مینا امیرسادات، سید علی اطیابی (1399) شبیه سازی CFD نازل اختلاط اکسیژن (z-1001) واحد MEG مجتمع پتروشیمی مروارید دانشگاه خلیج فارس
2
احمد آذری، روح اله فاتحی، سیده مینا امیرسادات، سید علی اطیابی، سید احمد رضا امیرسادات (1399) بررسی افزایش ظرفیت پمپ های P-202 , P-204 , P-401 , P-604 از طریق تغییر اندازه ایمپلر با استفاده از تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) دانشگاه خلیج فارس
3
احمد آذری، روح اله فاتحی، سیده مینا امیرسادات، محمد مهدی صاحبی فرد، سید علی اطیابی (1398) تحلیل وضعیت محفظه احتراق کوره کراکینگ واحد الفین در طرح به روزرسانی تکنولوژیک کوره با روش CFD دانشگاه خلیج فارس
4
احمد آذری، محسن رضایی، حسن بازآی، مجتبی اسماعیل زاده، سیده مینا امیرسادات، روح اله فاتحی، مریم دلشه (1398) بررسی و تحلیل عوامل شکستن پره های روتور توربواکسپندر واحد الفین در مجتمع پتروشیمی مروارید به کمک دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه خلیج فارس
5
6
7
8
9
احمد آذری، احمد جامه خورشید (1395) طراحی و ساخت بسته کنترل دمای داخل اتومبیل پارک شده با PCM دانشگاه خلیج فارس
10
حسین اسکندری، فرزاد خدابخشی، احمد آذری (1394) بازرسی و بازنگری نقشه علمک های پلی اتیلنی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
کیانوش مرادی، منیژه بحرینی زاد، احمد آذری، مجید اسماعیل پور (1396) ارتباطات برند و ارزش ویژه مشتری: نقش میانجی گری دانش برند و تبلیغات دهان به دهان
12
فاطمه استوار، احمد آذری، احمد جامه خورشید، حسین اسکندری، خدابخش نیکنام (1396) تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم های ذخیره انرژی
13
14
15
دشتی نوید، علی ایزدبخش، احمد آذری (1396) مدل سازی توزیع اندازه ذرات در تبلور غربال های مولکولی
16
17
18
19
20
21
22
23
مجتبی اصلانی، احمد آذری، علی ایزدبخش (1394) مدلسازی راکتور غشایی لوله ای در فرآیند جداسازی هیدروژن
24
25
26
27
کتاب
ابداع
1
احمد آذری، احمد جامه خورشید (1399) تولید تجاری محصول ضدعفونی الکل اتانول
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!