01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از فرایند الکتروفنتون به عنوان پیش تصفیه پساب اولفینی و تجزیه و تحلیل با روش آماری تاگوچی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
electrochemical method; advanced oxidation processes; electro-fenton process; hydroxyl radical
پژوهشگران مرضیه ده بوده (نفر اول) ، احمد آذری (نفر دوم) ، فضل اله قاسمی (نفر سوم) ، صادق فتحی (نفر چهارم) ، محسن عباسی (نفر پنجم)

چکیده

Nowadays, due to the environmental challenges of the industrial wastewater containing toxic and dangerous substances, there is a particular importance in needing to the new and effective technologies for the wastewater treatment. Electrochemical methods as one of the advanced oxidation processes used effectively for decomposition of organic compounds. Electro-fenton process is one of these processes that it generates hydroxyl radicals. During electrochemical reactions and by applying electricity to the anode and cathode electrodes, hydroxyl radicals attack to the pollutants and remove them. The purpose of this study is to evaluate the performance of the electro-fenton process as an industrial wastewater pretreatment with high concentration of olefin materials. In this study, an electro-fenton batch reactor equipped with two iron electrodes and DC power supply was used in the lab scale for the removing resistant and organic compounds. Effects of four operational parameters such as: pH, concentration of H2O2 (hydrogen peroxide), reaction time and concentration of divalent iron were evaluated at the 5 levels and finally the optimum conditions of any factor was obtained by using of Taguchi statistics method in from of H2O2 160 mM (Level 4), pH factor 3 (Level 1), concentration of iron 40 mg l-1 (Level 5) and time of 15 min (Level 1), respectively.