01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی CFD لوله های انتقال گاز طبیعی به منظور پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
157
پژوهشگران عقیل ممسنی (دانشجو) ، احمد آذری (استاد راهنما) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش یک مدل سازی CFD برای پیش بینی احتمال تشکیل هیدرات در لوله های گازی ارائه شد. اعتبار سنجی مدل ارائه شده با استفاده از داده های خط لوله انتقال گاز به پالایشگاه ایلام انجام گرفته است. این خط لوله در نرم افزار شبیه ساز کامسول شبیه سازی و نتایج آن با داده های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل برای مقدار دما و فشار خروجی از نرم افزار و دادهای واقعی بسیار به هم نزدیک هستند. برای بررسی مقدار دما و فشار در طول خط لوله چون داده واقعی در دسترس نبود، یک شبیه سازی در نرم افزار پایپسیس انجام شده و خروجی های این نرم افزار با کامسول مقایسه شده که نتایج بسیار مطلوبی بدست آمد. با توجه به تغییرات فشار خط لوله دمای تشکیل هیدرات در طول آن بدست آمد. در مقایسه ای که با توجه به دمای تشکیل هیدرات و دمای واقعی انجام شد. احتمال تشکیل هیدرات در خط لوله بررسی شد. یک آنالیز حساسیت هم برای بررسی در شرایط مختلف خط لوله انجام گرفت که در شرایط مختلف تشکیل هیدرات بررسی شود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان شرایط محیطی و عملیاتی را طوری تعیین کرد که احتمال تشکیل هیدرات در خط لوله تا جایی که ممکن است کاهش یابد.