01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان بهينه سازي پارامترهاي جذب همزمان كروم (III) و مس (II) از پساب به وسيله كيتوزان با استفاده از طراحي آزمايش تاگوچي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران منا عیدی زاده (نفر اول) ، احمد آذری (نفر دوم)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بهینه سازی فرآیند جذب سطحی همزمان برای حذف کروم (III) و مس (II) با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی بوده است. در این خصوص از کیتوزان میگویی به عنوان جاذب در این مطالعه استفاده شده است. آزمایش ها جذب به صورت ناپیوسته انجام شد. تأثیر پنج پارامتر شامل مقدار جاذب، زمان تماس، pH در چهار سطح مختلف و غلظت اولیه یون فلزی و دما در سه سطح مختلف در فرآیند جذب سطحی همزمان بررسی شد. در بین این پارامترها، بیشترین تأثیر مربوط به پارامتر مقدار جاذب و کمترین اثر مربوط به دما بوده است. طبق نتایج این تحقیق، ماکزیمم حذف همزمان کروم و مس از محلول آبی ppm 20 توسطgr 16/0 کیتوزان در محیط اسیدی 4 و در زمان تماس 90 دقیقه بوده است، که درصد جذب برای کروم 04/86% و مس 06/79% به دست آمد. سینتیک جذب همزمان یون های فلزی با مدل شبه درجه دوم توصیف شد که با معادله ایزوترمی فروندلیچ متناسب بوده است.