29 مرداد 1401
عليرضا حسني نژاد

علیرضا حسنی نژاد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Abdolmohammad Mehranpour, Alireza Hasaninejad (2020) Preparation of 2,5-disubstituted pyrimidines from vinamidinium salts and synthesis of novel disulfane derivatives JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: ; 1،7
2
, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, Alireza Hasaninejad (2019) Metal-Free I2-Catalyzed Sulfenylation of Dihydropyrans: Synthesis of Vinyl Sulfides ChemistrySelect: ; 8771،8775
3
4
5
6
7
8
غلامحسین محبی، حسین وطن پور ، امیر وزیری زاده، عمار مریم آبادی ، علیرضا حسنی نژاد، مریم فرخ نیا، ایرج نبی پور ، صمد اکبرزاده، افشار بارگاهی (1396) فعالیت فسفولیپازی A2 زهر عروس دریایی واژگون (Cassiopea andromeda) خلیج فارس طب جنوب: ; ،
9
, Alireza Hasaninejad, Najmeh Nowrouzi, (2017) Green synthesis of novel spiro-indenoquinoxaline derivatives and their cholinesterases inhibition activity BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY: ; 2057،2064
10
11
12
, , Alireza Hasaninejad, , , , (2017) One-pot, four-component synthesis of spiroindoloquinazoline derivatives as phospholipase inhibitors TETRAHEDRON: ; 5144،5152
13
14
15
16
17
18
19
, Alireza Hasaninejad (2016) Microwave-accelerated and Catalyst-free Synthesis of Novel tris-(Pyrazolyl)methanes ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL: ; 393،400
20
21
22
23
, , , , , Alireza Hasaninejad, , (2014) Facile preparation of a nanostructured functionalized catalytically active organosalt† Journal of Materials Chemistry A: ; 770،777
24
25
26
27
28
29
30
Alireza Hasaninejad, nooshin golzar, (2013) One-Pot, Four-Component Synthesis of Novel Spiro[indeno[2,1-b]quinoxaline-11,4 0 -pyran]-2 0 -amines JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: ; 608،614
31
32
33
34
35
Alireza Hasaninejad, , Mohammad Reza Mohammadizadeh, (2012) Zirconium nitrate: a reusable water tolerant Lewis acid catalyst for the synthesis of N-substituted pyrroles in aqueous media RSC Advances: ; 6174،6177
36
37
38
39
40
41
Alireza Hasaninejad, , (2012) Silica nanoparticles eciently catalyzed synthesis of quinolines and quinoxalines Catalysis Science & Technology: ; 201،214
42
43
44
khosro Mohammadi, Alireza Hasaninejad, Mahmood Niad, (2010) Application of metalloporphyins as new catalyst for efficient mild and regioselective synthesis of quinoxaline derivatives JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES: ; ،
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زیبا رفیعی سامانی ، عبدالمحمد مهران پور، علیرضا حسنی نژاد (1399) واکنش نمکهای تری متینیوم با نوکلئوفیلهای هاوی کربن ونیتروزن
2
3
4
زیبا رفیعی سامانی ، عبدالمحمد مهران پور، علیرضا حسنی نژاد (1398) سنتز پنتامتین سیانینهای نامتقارن با استفاده از نمکهای وینامیدینیوم
5
فاطمه اصیل پور ، علیرضا حسنی نژاد، عبدالمحمد مهران پور (1397) سنتز مشتقات جدید دی هیدروپیریدین و اسپیرو بنزوکسازول
6
7
8
9
10
11
غریبی یلدا، ماندانا زارعی، محمود نفیسی بهابادی، علیرضا حسنی نژاد (1396) تعیین خصوصیات آلژینات استخراج شده از دو گونه ماکروجلبک ( myrica- Cystoseira trinodis Cystoseira)
12
13
مختبا فاطمه، نجمه نوروزی، علیرضا حسنی نژاد (1395) واکنش جفت شدن تیول ها با ایندول ها و بتا دی کتون ها کاتالیز شده با نیکل
14
مریم باقری، امین اوجی فرد، نجمه نوروزی، علیرضا حسنی نژاد (1394) سنتز استرها و تیواسترها از طریق اکسایش هوازی آلدئیدها کاتالیز شده با مس
15
مرضیه جعفری، امین اوجی فرد، علیرضا حسنی نژاد، نجمه نوروزی (1394) سنتز مشتقات جدید اسپیرو اکسینول محلول در اب و کاربرد انها به عنوان بازدارنده انزیم فسفولیپاز A2
16
17
18
19
مریم فروتن، علیرضا حسنی نژاد، محمد رضا محمدی زاده (1393) سنتز مشتقات جدید پیریدو[1،2-a]پیریمیدین و اسپیرو پیرانوتریپتانترین
20
21
22
پریسا ابول پور ، خدابخش نیکنام، علیرضا حسنی نژاد (1392) استفاده از کاتالیزورهای هتروژن متصل شده به سیلیکاژل در سنتز نفتواکسازین .....
23
مریم البرز، محمد رضا محمدی زاده، علیرضا حسنی نژاد (1391) بزرسی اکسایش ...
24
25
26
جواد عامری راد ، عبدالمحمد مهران پور، علیرضا حسنی نژاد (1390) سنتز مشتقات جدید 1، 4، 8، 11-تترا آزا(14) آنولن های نمکی با استفاده از نمک های وینامیدینیوم
27
مجتبی نجمی، خسرو محمدی، علیرضا حسنی نژاد (1387) کاربرد متالوپورفیرین به عنوان کاتالیزور در سنتز کینوکسالین ها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!