01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر روابط محاسبه پارامتر برهمکنش دوتایی در پیش بینی حلالیت هیدروژن در اتیلن با معادله حالت پنگ-رابینسون اصلاح شده
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
equation of state, group contribution, solubility, hydrogen, ethylene
پژوهشگران محمد جمالی (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، مسعود مفرحی (نفر سوم)

چکیده

در این کار سعی شده است حلالیت هیدروژن در اتیلن به کمک معادله حالت پنگ-رابینسون اصلاح شده با پارامتر برهمکنش به دست آمده از روش اشتراک گروه و رابطه ی مویسان در محدودهی دمایی 55/189 تا 15/247 کلوین پیش بینی گردد. مزیت روش اشتراک گروه و رابطه ی مویسان جهت محاسبه پارامتر برهمکنش استفاده شده در معادله حالت پنگ-رابینسون اصلاح شده تخمین پارامتر برهمکنش بدون نیاز به برازش داده های آزمایشگاهی می باشد. نکته مهم در این تخمین ها وابسته بودن پارامتر برهمکنش تنها به دما و خواص بحرانی اجزا خالص (Tc, Pc, ?) در روش اشتراک گروه و وابسته بودن پارامتر برهمکنش به خواص هیدروژن در رابطه مویسان می باشد. مقایسه نتایج حاصل از این مدل با مقادیر آزمایشگاهی نشان می دهد که هر دو روش توانایی خوبی در پیش بینی حلالیت هیدروژن در اتیلن دارند.