08 آذر 1401
اميرعباس ايزدپناه

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Fatemeh Keramat, Amir Abbas Izadpanah (2021) Thermo-hydraulic performance analysis of converging-diverging heat exchanger with inclined fins using computational fluid dynamics Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 132; 104119
3
, , Masoud Mofarahi, Amir Abbas Izadpanah, , Chang_Ha Lee (2021) Densities and Viscosities of Binary and Ternary Solutions of Triethylenetetramine, 2‑Amino-2-methyl-1-propanol, and Water for Carbon Dioxide Capture JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 66; 17
4
Hasan Taherizadeh, Seyed Abdollatif Hashemifard, Amir Abbas Izadpanah, َAhmad Fouzi Ismail (2021) Investigation of fouling of surface modified Polyvinyl chloride hollow fiber membrane bioreactor via Zinc oxide-nanoparticles under coagulant for municipal wastewater treatment Journal of Environmental Chemical Engineering: 9; 12
5
mohammad jamali, Amir Abbas Izadpanah, Masoud Mofarahi (2021) Correlation and prediction of solubility of hydrogen in alkenes and its dissolution properties Applied Petrochemical Research: 11; 12
6
7
Seyed Abdollatif Hashemifard, M. S. Ghodrati, Mohsen Rezaee, Amir Abbas Izadpanah (2020) Experimental study of gas dehydration via PDMS/CaCO3 NP-coated PVC hollow fiber membrane contactor CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 162; 62-73
8
9
10
, Ali Izadbakhsh, Amir Abbas Izadpanah (2019) Promotion of the performance of La, Ce and Ca impregnated HZSM-5 nanoparticles in the MTO reaction FUEL PROCESSING TECHNOLOGY: ; ،
11
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah (2019) Experimental measurement and modeling study for estimation of wax disappearance temperature JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY: ; 161،170
12
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Amir Abbas Izadpanah (2019) Variation of Immiscibility Gap in Polymer Solution Containing Alkane and Effects on Providing the Membrane Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 92،111
13
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah, (2019) Experimental Investigation of Rheological Behavior and Wax Deposition of Waxy Oil–Disulde Oil Systems Natural Resources Research: ; 1،9
14
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah (2019) Experimental investigation of wax deposition from waxy oil mixtures Applied Petrochemical Research: ; 77،90
15
16
, Masoud Mofarahi, Amir Abbas Izadpanah, (2019) Experimental data, thermodynamic and neural network modeling of CO2 absorption capacity for 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) Methanol (MeOH) H2O system Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; ،
17
, Ahmad Azari, Amir Abbas Izadpanah, mohammad jamali (2019) Prediction of hydrate formation in Ilam gas refinery pipeline using computational fluid dynamic Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 63،81
18
, Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Abdollah hajizade, Reza Azin, Amir Abbas Izadpanah (2019) Thermodynamic Modeling Study on Phase Equilibrium of Gas Hydrate Systems for CO2 Capture JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY: ; 1461،1487
19
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah (2018) Effect of DSO, EVA, and SiO2 and clay nanohybrids on rheological properties of waxy oil mixtures MATERIALS RESEARCH EXPRESS: ; ،
20
, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Amir Abbas Izadpanah (2018) Study of wax disappearance temperature using multi-solid thermodynamic model Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: ; 1،12
21
, Masoud Mofarahi, Amir Abbas Izadpanah, , Chang_Ha Lee (2018) An experimental and modeling study of CO2 solubility in a 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) solution CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE: ; 365، 376
22
, Amir Abbas Izadpanah, Masoud Mofarahi (2018) Experimental Measurement of Dissociation Condition for Carbon Dioxide Hydrates in the Presence of Methanol/Ethylene Glycol and CaCl2 Aqueous Solutions JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: ; 1675،1681
23
, Amir Abbas Izadpanah, Shahriar Osfouri (2017) Modeling thermodynamic properties of electrolytes: Inclusion of the mean spherical approximation (MSA) in the simplified SAFT equation of state Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 69،84
24
, yaser rasouli, Mohsen Abbasi, Amir Abbas Izadpanah (2017) Chemical cleaning of mullite ceramic microfiltration membranes which are fouled during oily wastewater treatment Journal of Water Process Engineering: ; 81،95
25
, Amir Abbas Izadpanah, Masoud Mofarahi (2017) Phase Equilibria of Carbon Dioxide Hydrates in the Presence of Methanol/Ethylene Glycol and KCl Aqueous Solutions JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: ; 10،20
26
mohammad jamali, Amir Abbas Izadpanah, Masoud Mofarahi (2017) Thermodynamic Consistency Test for Experimental Hydrogen Solubility Data in Alkenes JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: ; 1،10
27
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Abdollah hajizade, Reza Azin, Amir Abbas Izadpanah (2017) Assessing thermodynamic models and introducing novel method for prediction of methane hydrate formation Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: ; 1،11
28
29
30
Amir Abbas Izadpanah, Hossein Rahideh, (2015) namic modeling of solubility of carbon dioxide in aqueous solution of methyl diethanol amin by cubic plus association equation of state IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: ; ،
31
Shahriar Osfouri, Reza Azin, , Amir Abbas Izadpanah (2015) Modeling hydrate formation conditions in the presence of electrolytes and polar inhibitor solutions JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: ; 251،263
32
, Amir Abbas Izadpanah, Ahmad Azari, (2015) Modeling Solubility Behavior of CO2 in [C2-mim][BF4] and [C4-mim][BF4] Ionic Liquids by sPC-SAFT Equation of State Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 43،56
33
, Amir Abbas Izadpanah, (2014) Study of ethane hydrate formation kinetics using the chemical anity model with and without presence of surfactants JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS: ; 219،229
34
35
امیرعباس ایزدپناه، فاطمه نیک بخت ، فرشاد ورامینیان (1392) مدل سازی تشکیل هیدرات در برخی مبردها با استفاده از معادله حالت CPA جهت تعیین پارامترهای کیهارا پژوهش نفت: ; 68،77
36
امیرعباس ایزدپناه، شهریار عصفوری، یاسین حاجب (1392) مدل سازی تعادل بخار- مایع با استفاده از معادله حالت ساده شده SAFT فرآیند نو: ; 5،18
37
, Amir Abbas Izadpanah, Shahriar Osfouri, (2013) Modeling liquid-liquid and vapor-liquid equilibria for the hydrocarbon N-formylmorpholine system using the CPA equation of state CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE: ; 152،159
مقالات در همایش ها
1
somayeh moradian, Amir Abbas Izadpanah, Amir H. Mohammadi (2022) Thermodynamic Modeling of Structure H Hydrate for systems Consists of Methane+1-Methylpiperidine / 2-Methylpiperidine+Water 6th conference of thermodynamic, Iran, Tehran
2
سارا رزمجویی، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی (1398) انداره گیری آزمایشگاهی جرم حجمی مخلوط دو جزیی تترابوتیل آمونیوم برماید آب و مدلسازی این داده ها با معادله حالت MSA CPA ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوریهای بومی ایران
3
سارا رزمجویی، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی (1398) انداره گیری آزمایشگاهی گرانروی مخلوط دو جزیی تترابوتیل آمونیوم برماید آب و مدلسازی این داده ها با معادله حالت CPA و تئوری اصطکاک ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوریهای بومی ایران
4
احمد سعیدی مجد ، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی (1397) شبیه سازی برج شستشوی کاستیک الفین با نرم افزار ProMax و جایگزینی پرکن های مختلف برای کاهش مصرف کاستیک دومین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی
5
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه (1397) اثر TiO2 و آب روی .... دومین همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
6
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه (1397) تغییر امتزاج ناپذیری در محلول پلیمری حاوی آلکان و اثرات در ارائه غشاء دومین همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
7
محمد جمالی، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی (1397) پیش بینی ثابت هنری برای سیستم های گاز - هیدروکربنهای سبک محاسبه شده از ضریب Fugacity با استفاده از EoS دهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
8
حامد خضری، علی ایزدبخش، امیرعباس ایزدپناه (1397) بررسی عملکرد نانوذرات Ca-H-ZSM-5 در واکنش MTP دهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
9
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه، علی ایزدبخش (1397) مدلسازی ترمودینامیکی منحنی باینودال سیستم های چهارتایی پلیمری / حلال / غیر حلال / آلکانی دهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
10
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه، علی ایزدبخش (1397) مدلسازی ترمودینامیکی منحنی بینهی سیستمهای پلیمر / حلال / غیر حلال / آلکانی کواترنر دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی
11
راحله محمودی، مسعود مفرحی، امیرعباس ایزدپناه، ندا نائمی (1396) پیش بینی حلالیت دی اکسید کربن در محلول DEA MDEA با استفاده از مدل دشماخ ماتر پنجمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
12
الهه ایرجی، امیرعباس ایزدپناه، حسین رهیده، مجتبی رضایی (1396) مدل سازی تعادل بخار – مایع سیستم های دوجزئی شامل مواد قطبی و هیدروکربن ها با استفاده از معادله حالت sPC-SAFT-D اصلاح شده با عبارت قطبی پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری-های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
13
راحله محمودی، مسعود مفرحی، امیرعباس ایزدپناه، ندا نائمی (1396) پیش بینی میزان حلالیت CO2 در مخلوط DEA و MDEA با استفاده از مدل Deshmukh-Mather پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری-های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
14
راحله محمودی، مسعود مفرحی، امیرعباس ایزدپناه (1396) حذف دی اکسید کربن به وسیله جذب در مخلوط آمینها: مدلسازی در محلول آبی AMP/DEA کنگره ملی شیمی و نانو شیمی، از پژوهش تا توسعه ملی
15
الهه ایرجی، امیرعباس ایزدپناه، حسین رهیده، مجتبی رضایی (1396) مدل سازی تعادل بخار – مایع سیستم های دی اکسیدکربن – پروپان و دی اکسیدکربن – اکتان با استفاده از یک عبارت قطبی در معادله حالت sPC-SAFT-D کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
16
محمد جمالی، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی (1396) بررسی تاثیر روابط محاسبه پارامتر برهمکنش دوتایی در پیش بینی حلالیت هیدروژن در اتیلن با معادله حالت پنگ-رابینسون اصلاح شده چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و منهدسی شیمی
17
یاسین یزدانپناه، امیرعباس ایزدپناه، احمد جامه خورشید (1396) ارزیابی تاثیر چند گاز بی اثر هالوژن دار بر محدوده اشتعال پذیری متان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
18
19
مجتبی زارع زاده ، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی، مجتبی رضایی (1395) محاسبه ی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان و دی اکسید کربن، با استفاده از معادله حالت GC-VTPR و مدل چن-گائو در فاز هیدرات دومین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی سبز برای آینده پایدار
20
مجتبی زارع زاده ، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی، مجتبی رضایی (1395) کاربرد مدل LIQUAC*/LIFAC* در پیش بینی خصوصیات ترمودینامیکی محلول های الکترولیتی ابی دوهین کنفرانس ملی مهندسی و تکنولوژی سبز برای آینده پایدار
21
, Masoud Mofarahi, Amir Abbas Izadpanah (2015) Experimental data and modeling of CO2 solubility in MDEA (N-Methyldiethanolamine) using modified Kent-Eisenberg and Deshmukh-Mather models The 9th International Chemical Engineering Congress
22
, Amir Abbas Izadpanah, Masoud Mofarahi (2015) Modeling CO2 Solubility in Aqueous Diethanolamine Solutions by Perturbed Chain-SAFT (PC-SAFT) Equation of State The 9th International Chemical Engineering Congress
23
امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی، آمنه خیراتی شاهپسند (1394) مدل سازی حلالیت CO2 در محلول دی اتانول امین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران
24
امیرعباس ایزدپناه (1394) بررسی همخوانی ترمودینامیکی برای داده های هم دمای P-x سیستم شامل اب و MEA نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران
25
امیرعباس ایزدپناه، شهریار عصفوری، علیرضا زارع زاده (1394) مدل سازی تعادل بخار و مایع دی اکسید کربن پروپان با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده سومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
26
امیرعباس ایزدپناه، شهریار عصفوری، علیرضا زارع زاده (1394) مدل سازی تعادل بخار-مایع نیتروژن-دودکان با استفاده از معادله حالتPC-SAFT-D ساده شده دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
27
امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی، آمنه خیراتی شاهپسند (1394) مدل سازی حلالیت دی اکسید کربن در محلول آبی متیل دی اتانول آمین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT چهارمین همایش تخصصی ترمودینامیک
28
آمنه خیراتی شاهپسند ، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی (1394) مدل سازی حلالیت دی اکسید کربن در محلول آبی متیل دی اتانول آمین با استفاده از معادله حالت SAFT-PC چهارمین همایش تخصصی ترمودینامیک
29
پیمان پاکزاد، مسعود مفرحی، امیرعباس ایزدپناه (1394) داده های تجربی و مدل سازی حلالیت CO2 در DEA (دی اتانولامین) با استفاده از مدل دشموک-ماتر چهارمین کنفرانس ترمودینامیک
30
امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی، زهرا فیوض (1394) مدل سازی تعادل فازی بخار مایع مخلوط دی ایزوپروپانول امین با اب با استفاده از معادله حالت CPA چهارمین کنفرانس ملی مهندسی فرایند، پالایش و پتروشیمی
31
بهنام عباسی، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی (1393) تعادل جامد و مایع سیستم های آب گلیکول / الکل پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی شیمی
32
امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی، بهنام عباسی (1393) پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33
امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی، بهنام عباسی (1393) تعادل جامد مایع بین اب و گلایکول پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایزان
34
بهنام عباسی، امیرعباس ایزدپناه، مسعود مفرحی (1393) پیش بینی فشار تشکیل هیدرات گاز طبیعی با استفاده از روش مبتنی بر فوگاسیته پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی
35
مسعود مفرحی، امیرعباس ایزدپناه، آیدا نوشیروانی (1393) مدل سازی حلالیت CO2 در محلول های امین دومین همایش بین المللی
36
, Masoud Mofarahi, Amir Abbas Izadpanah (2014) مدلسازی حلالیت CO2 در محلولهای های آمین با استفاده از قوانین اختلاط GE-EOS 2nd International Conference of Oil, Gas And Petrochemical, December 81, 2182
37
امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری، سعیده مرحمتی (1393) مدل سازی حلالیت CO2 در مایعات یونی emimBF4 و bmimBF4 با استفاده از معادله حالت PC-SAFT دومین همایش ملی مهندسی فرایند، پالایش و پتروشیمی
38
سعیده مرحمتی، امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری (1393) مدلسازی حلالیت CO2 در مایعات یونی [emim][BF4] و [bmim][BF4] با استفاده از معادله حالت PC-SAFT، دومین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی،
39
سعیده مرحمتی، امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری (1393) بررسی حلالیت دی اکسید کربن در مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم با استفاده از معادله حالت PC-DAFT، سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، 31-30 اردیبهشت ماه 1393
40
امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری، سعیده مرحمتی (1393) مدل سازی دانسیته مایعات یونی با استفاده از ... اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
41
سعیده مرحمتی، امیرعباس ایزدپناه، احمد آذری (1393) مدلسازی دانسیته مایعات یونی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
42
صبا آقاگلی، امیرعباس ایزدپناه، محمد مدرسی (1392) حذف کلروفرم از آب با استفاده از نانوفیلتراسیون چهارمین کنفرانس ملی آب، پساب و پسماند
43
امیرعباس ایزدپناه، محمد مدرسی، صبا آقاگلی (1392) حذف کلروفرم از اب با استفاده از نانوفیلتراسیون چهارمین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
44
شهریار عصفوری، سمیرا مردانه، رضا آذین، امیرعباس ایزدپناه (1392) محاسبه حلالیت CO2 در محلول NaCl با استفاده از معادله حالت الکترولیتی و با هدف کاهش انتشارات CO2 در جو زمین اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
45
شهریار عصفوری، امیرعباس ایزدپناه، سمیرا مردانه، رضا آذین (1392) استفاده از منابع هیدرات گازی به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش نشر کربن دی اکسید دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سمیه مرادیان، امیرعباس ایزدپناه، امیر حسین محمدی (1400) مدلسازی ترمودینامیکی شرایط تشکیل هیدرات برای مواد تشکیل دهنده ساختار H محلول در آب
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
رضایی نژاد محمد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه (1397) مدلسازی ترمودینامیکی منحنی های باینودال و اسپینودال در سیستم چهارتایی پلیمر/حلال/ضد حلال/افزودنی
12
13
14
حامد خضری، علی ایزدبخش، امیرعباس ایزدپناه (1396) سنتز و ارزیابی نانوذره ZSM-5 دو فلزی در تبدیل کاتالیستی متانول به پروپیلن
15
یاسین یزدانپناه، امیرعباس ایزدپناه، احمد جامه خورشید (1396) بررسی نظری در مورد تأثیر ترکیبات هالوژنه در حدود انفجار بالا و پایین گاز طبیعی
16
محمد جمالی، امیرعباس ایزدپناه، رامش عمرانی پور ، مسعود مفرحی (1396) پیش بینی حلالیت هیدروژن در هیدروکربن های غیراشباع (الفین ها) چهار کربنه
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
بهنام عباسی، امیرعباس ایزدپناه، رضا آذین، مسعود مفرحی (1392) مدل سازی شرایط تشکیل هیدرات های گازی در حضور گلایکول ها با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
29
30
31
صبا آقاگلی، امیرعباس ایزدپناه، مسلم درستکار (1392) حذف تری هالومتان از آب شهری با استفاده از روش نانوفیلتراسیون
32
صبا آقاگلی، امیرعباس ایزدپناه، رضا آذین (1392) حذف تری هالومتان ها از آب آشامیدنی با استفاده از نانوفیلتراسیون
33
سمیرا مردانه، شهریار عصفوری، امیرعباس ایزدپناه (1392) توسعه ی مدل های ترمودینامیکی به منظور پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور 2CO
34
حسن رضایی حقیقی ، شهریار عصفوری، امیرعباس ایزدپناه (1392) مدل سازی حلالیت گازهای اسیدی در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT
35
36
حسن رضایی حقیقی ، شهریار عصفوری، امیرعباس ایزدپناه (1392) مدل سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازندبا استفاده از معادله حالت SAFT
37
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!