01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی شرایط تشکیل هیدرات های گازی در حضور گلایکول ها با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
SAFT EOS,thermodynamics Prediction,hydrate phase
پژوهشگران بهنام عباسی (دانشجو) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما) ، مسعود مفرحی (استاد مشاور)

چکیده

در این کار از معادله حالت sPC-SAFT که آخرین اصلاحیه از نظریه ی آماری سیالات تجمعی (SAFT) می باشد، برای مدل سازی رفتار ترمودینامیکی فازهای بخار و مایع استفاده شد. برای توصیف فاز هیدرات نیز مدل ترمودینامیک آماری واندروالس- پلاتیو انتخاب شد. برای دستیابی به بهترین نتایج، ابتدا پارامتر برهم کنش دوجزئی برای سیستم های دوجزئی آب اجزاء گاز طبیعی، گلایکول اجزاء گاز طبیعی و آب گلایکول تعیین گردید. سپس با ترکیب این دو مدل و با استفاده از داده های آزمایشگاهی تشکیل هیدرات مربوط به گازهای خالص و مخلوط دوجزئی آن ها، پارامترهای تابع پتانسیل کیهارا برای تک تک گازهای خالص برازش شد. تعادل سه فازی هیدرات گازی (Lw-H-V و I-H-V) برای گازهای متان، اتان، پروپان، ایزوبوتان، نرمال بوتان، نیتروژن، دی اکسید کربن و هیدروژن سولفید، مخلوط های دو جزئی از این گازها و هم چنین مخلوط های گاز طبیعی در غیاب و در حضور مونو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول و تری اتیلن گلایکول پیش بینی گردید. پیش بینی تغییر ساختار هیدرات در مخلوط ها و پیش بینی فشار تعادلی هیدرات در حضور غلظت های بالا از گلایکول ها (تا 70 درصد وزنی در فاز آبی) از مهم ترین نتایج قابل ذکر این کار می باشد.