02 آبان 1400
امير وزيري زاده

امیر وزیری زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 09177701465
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی برخی از ویژگی های زیست پزشکی عصاره های استخراجی از بافت حلزون دریایی Siphonaria carbo
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Antioxidant activity,Antibacterial, marine limpet, hemolytic activity
پژوهشگران فاطمه آفریدون (دانشجو) ، احمد شادی (استاد راهنما) ، امیر وزیری زاده (استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های زیست پزشکی حلزون دریایی Siphonaria carbo ساکن منطقه ساحلی شهر بوشهر می باشد. استخراج عصاره به روش خیساندن بافت های خشک و خیس این موجود در حلال های آب و الکل اتانول صورت گرفت. عصاره های استخراجی مورد ارزیابی آزمون های ضداکسیدانی به روش MDA، سیتوتوکسیک با استفاده از ناپلیوس آرتمیا، همولیتیک، ضدانعقاد، ضدباکتری و ضدقارچی با روش چاهک گذاری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که عصاره اتانولی دارای کمترین پراکسیداسیون چربی( 49/0±54/30) و بالاترین خاصیت ضداکسیدانی، عصاره آبی تر دارای قوی ترین اثر برای آزمون سیتوتوکسیک با ) 98/5 LC50=) بوده است. هم چنین عصاره آبی خشک دارای بالاترین درصد هولیز (%1/63 ) بوده است. تمامی عصاره ها دارای هیچ فعالیت ضدانعقاد، ضدباکتریایی و ضدقارچی خاصی علیه باکتری های aureus Staphylococcus ، coli Escherichia و Saprolegnia parasitica نبوده اند. به دست آمده از پژوهش زیر اثبات می کند که عصاره Siphonaria carbo دارای نتایج ضداکسیدانی، سیتوتوکسیک و همولیتیک می باشد اما نتایج، وجود آثار ضدانعقاد، ضدباکتریایی و ضدقارچی را منتفی می کند.