12 مهر 1402
امير وزيري زاده

امیر وزیری زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 09177701465
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

معرفی

دارای مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا از دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتری تخصصی بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس.

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی ، تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1392)
    عنوان رساله: تعیین برخی از ویژگی های ونومیک و زیستی زهر سنگ ماهی خال سیاه خلیج فارس(فریاله)Pseudosynanceia melanostigma
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بیوتوکسیکولوژی دریایی،اکولوژی دریا
  • متابولیت های ثانویه دریایی
  • بنتوزهای دریایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Farshid Soleimani, , Gholamhossein Mohebbi, Amir Vazirizadeh, Gabriel E.De-La-Torre, Iraj Nabipour, Torsten C. Schmidt, Thomas E. Novotny, Reza Saeedi (2023) Toxic effect of cigarette butts leachates on blood markers of Periophthalmus waltoni species from the Persian Gulf region CHEMOSPHERE: 319; 2-8
2
Farshid Soleimani, , Amir Vazirizadeh, Gholamhossein Mohebbi, Bahman Ramavandi, , Iraj Nabipour, Gabriel E.De-La-Torre, Torsten C. Schmidt, Thomas E. Novotny, Zahra Kordrostami (2022) Chemical contents and toxicity of cigarette butts leachates in aquatic environment: A case study from the Persian Gulf region CHEMOSPHERE: 311; 0045-6535
3
حمیده دهقانی، مرضیه راشدی نیا، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، عمار مریم آبادی ، علیرضا برمک (1401) مطالعه فعالیتهای آنتیکولین استرازی درشرایط in vitro و in silico زهرخام ستاره شکننده اوفیوکوما اریناسئوس خلیج فارس-بوشهر طب جنوب: 25; 297-325
4
Yalda Arast, Mobina Heidary, Farahnaz Tanbakosazan, Somayeh Behnamipour, Amir Vazirizadeh, jalal Pourahmad (2022) Selective toxicity of Cistanche tubulosa root extract on cancerous skin mitochondria isolated from animal model of melanoma Cutaneous and Ocular Toxicology: 41(3); 243-249
5
پریسا حبیب پور، سارا انصاری، امیر وزیری زاده (1400) استخراج پکتین ازغلاف باقلا با استفاده از انرژی مایکروویو و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن فرآوری و نگهداری مواد غذایی: 13; 1-21
6
Golandam Asayesh, Gholamhossein Mohebbi, Iraj Nabipour, Ali Rezaei, Amir Vazirizadeh (2021) Secondary Metabolites from the Marine Tunicate “Phallusia nigra” and Some Biological Activities BIOLOGY BULLETIN: 48; 263–273
7
8
, , , Amir Vazirizadeh, , (2020) Studies on the cholinesterases inhibiting compounds from the Cassiopea andromeda venom JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS: ; ،
9
علی شبیری دوزینی ، علی فخری، احمد فقیه احمدانی، امیر وزیری زاده (1398) ارزیابی سلامت اکوسیستم رویشگاه حرای مِلِ گنزه با استفاده از روش شاخص اکولوژیک جوامع ماکروبنتوز زیست شناسی دریا: ; ،
10
فاطمه قبادیان، حسین ذوالقرنین، محمدعلی سالاری، ایرج نبی پور ، امیر وزیری زاده (1398) شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن محیط زیست جانوری: ; ،
11
علی شبیری دوزینی ، عیسی جرجانی، امیر وزیری زاده، رحمان پاتیمار، محمد قلی زاده (1398) بررسی حضورانگل ماهی Crustacea: Isopoda: Gnathiidae)Gnathia sp.) در حرای ملگنزه استان بوشهر بوم شناسی آبزیان: ; ،
12
مرضیه خرمایی پور ، امیر وزیری زاده، غلامحسین محبی (1398) غنی سازی کیک اسفنجی با پودر پوست لیمو و کاربرد استویا به عنوان جایگزین شکر علوم و صنایع غذایی ایران: ; ،
13
, , , , Amir Vazirizadeh (2019) Feeding habits of striped piggy, Pomadasys stridens (Forsskal, 1775) (Haemulidae) in northern part of the Persian Gulf International Journal of Aquatic Biology: ; ،
14
15
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون، خانمناز عبادی (1397) بررسی ویژگی ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی خاره چسب Siphonaria carbo اقیانوس شناسی: 36; 39-46
16
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون (1397) اثرات سمیت سلولی، همولیز و ضدانعقادی عصاره خاره چسب Siphonaria carbo محیط زیست جانوری: 10(1); 353-360
17
فاطمه نامجو، امیر وزیری زاده، علی فخری (1397) بررسی بوم شناختی جوامع مایوفونی رویشگاه حرای مل گنزه، شمال خلیج فارس محیط زیست جانوری: ; ،
18
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون، خانمناز عبادی (1397) بررسی ویژگی ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتیاکسیدانی Siphonaria carbo عصارههای آبی و الکلی خاره چسب اقیانوس شناسی: ; 39،46
19
20
21
سرور شاغولی، عمار مریم آبادی ، غلامحسین محبی، علیرضا برمک، سعیده آرمین، امیر وزیری زاده، سمیرا گودرزی، مریم سالکی (1396) تعیین پروفایل اسیدهای چرب و بررسی فیزیکوشیمیایی روغن کاهوی دریایی )lactuca Ulva )سواحل شهر بوشهر طب جنوب: ; ،
22
غلامحسین محبی، حسین وطن پور ، امیر وزیری زاده، عمار مریم آبادی ، علیرضا حسنی نژاد، مریم فرخ نیا، ایرج نبی پور ، صمد اکبرزاده، افشار بارگاهی (1396) فعالیت فسفولیپازی A2 زهر عروس دریایی واژگون (Cassiopea andromeda) خلیج فارس طب جنوب: ; ،
23
24
25
26
27
, , , , , Amir Vazirizadeh, , , , (2017) ndicator bacteria community in seawater and coastal sediment: the Persian Gulf as a case Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering: ; ،
28
نگار طاهری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1395) نشانگان بالینی و درمان آسیب با و نوم عروس دریایی؛ یک مطالعة مروری ساختار یافته دانشنامه توکسینولوژی دریایی: ; ،
29
نگار طاهری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1395) توکسینولوژی عروس دریایی (Jellyfish)؛ یک مطالعة مروری ساختار یافته دانشنامه توکسینولوژی دریایی: ; ،
30
محبوبه جعفری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1395) آسیب با سنگ ماهیان(Stonefish)؛ توکسینولوژی، یافته های بالینی و درمان دانشنامه توکسینولوژی دریایی: ; ،
31
سمیرا گودرزی، عمار مریم آبادی ، ایرج نبی پور ، غلامحسین محبی، سعیده آرمین، امیر وزیری زاده، سرور شاغولی (1395) هیستامین، بیومارکر تازگی ماهی شیر طب جنوب: ; ،
32
غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1395) توتیای دریایی: توکسینولوژی، ترکیبات فعال زیستی و مدیریت درمان آن طب جنوب: ; ،
33
34
35
36
, , , , Amir Vazirizadeh, , , , (2016) Sub-acute toxicity of the alien Cassiopea andromeda (forsskal, 1775) jellyfish venom, in rats ENTOMOLOGY AND APPLIED SCIENCE LETTERS: ; ،
37
38
39
, Amir Vazirizadeh, , , Mahmoud Nafisi Bahabadi (2016) In vitro study of antibacterial activities of ethanol, methanol and acetone extracts from sea cucumber Holothuria parva Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; ،
40
هادی ابراهیمی، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور ، محمود نفیسی بهابادی (1394) خیار دریایی، اقیانوس ترکیبات فعال زیستی طب جنوب: ; 664،679
41
نجمه باقرنژاد، محمدعلی سالاری، محمد تقی رونق ، امیر وزیری زاده (1394) بررسی تغییرات فصلی بر تنوع و غالبیت پرتاران منطقه بین جزر و مدی خلیج فارس (استان بوشهر) اقیانوس شناسی: ; 69،75
42
نجمه باقرنژاد، محمدعلی سالاری، محمدتقی رونق، امیر وزیری زاده (1394) بررسی تغییرات فصلی بر تنوع و غالبیت پرتاران منطقه بین جزر و مدی خلیج فارس )استان بوشهر اقیانوس شناسی: ; ،
43
روزبه میرزا، مریم عضدی، احسان توسل پور ، امیر وزیری زاده (1394) امکان سنجی استفاده از گونه های دوکفه ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس علوم و فنون دریایی: ; ،
44
, , Amir Vazirizadeh, (2015) A Study of Diatoms Seasonal Distribution and Biodiversity in Helleh River Estuary, Persian Gulf Environmental Studies of Persian Gulf: ; ،
45
علی منصوری، محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا ، مهرداد نصری تجن نصری تجن ، امیر وزیری زاده (1393) مطالعه برخی جنبه های زیست شناسی تولید مثلی ماهی کفشک زبان گاوی درشت پولک (cynoglossus arel) خلیج فارس (سواحل بوشهر) پژوهشهای جانوری: ; ،
46
غلامحسین محبی، ایرج نبی پور ، امیر وزیری زاده (1393) سندروم ھای نوروتوکسیک در مسمومیت ھای دریایی طب جنوب: ; ،
47
آسیه سلیمانی راد ، احسان کامرانی، موسی کشاورز، مرتضی بهره مند ، امیر وزیری زاده (1392) مقایسه تنوع و پراکنش پرتاران (Polychaetes) جاسک شرقی و غربی در منطقه ی حفاظت شده جاسک (دریای عمان) اقیانوس شناسی: ; ،
48
مجتبی پولادی، امیدوار فرهادیان، امیر وزیری زاده، محسن نوری نژاد (1392) تنوع زیستی جامعه زئوپلانکتونی در مصب رودخانه حله بوشهر، خلیج فارس علوم و فنون شیلات: ; ،
49
مجتبی پولادی، امیدوار فرهادیان، امیر وزیری زاده (1392) ترکیب، فراوانی و زیتودة جامعة زئوپلانکتونی در مصب رودخانة حله، استان بوشهر، خلیج فارس شیلات: ; ،
50
51
ایمان عاربی، احمد سواری، امیر وزیری زاده (1391) مطالعه بوم شناختی اجتماعات ماکروبنتیک رسوبات جزر و مدی دلوار (بوشهر) اقیانوس شناسی: ; ،
52
53
مهدی طبیب، سعید طهماسبی، امیر وزیری زاده، مریم محمدی، آرش هادی رمکی (1390) بررسی زیست سنجی لاکپشتهای دریایی منقار عقابی ( در جزیره کیش - خلیج فارسEretmochelys imbricata) محیط زیست جانوری: ; ،
54
امیر وزیری زاده، مهدی محمدی، علی فخری (1389) ارزیابی بومشناختی جوامع نرمتن در سواحل صخرهای استان بوشهر اقیانوس شناسی: 9; ،
55
معصومه جهان پناه ، احمد سواری، امیر وزیری زاده (1389) بررسی تنوع گونه ای و غالبیت ده پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل صخرهای بوشهر ـ خلیج فارس علوم و فنون دریایی: ; ،
56
مقالات در همایش ها
1
علی شبیری دوزینی ، امیر وزیری زاده، عیسی جرجانی، محمد قلیزاده، رحمان پاتیمار (1395) بررسی پراکنش و تنوع زیستی میگوهای کیسه دار ( :Crustacea: Malacostraca )Peracaridaدر سواحل جنگل های حرای مِلِ گُنزه استان بوشهر سلامت محیط زیست و توسعه پایدار
2
فاطمه نبوی مقدم ، سهراب بوذرپور، امیر وزیری زاده، سیروس نعیمی، محمد قلیزاده (1395) بررسی متابولیت های خیار دریایی به عنوان عوامل ضد سرطان بر روی سرطان روده سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3
فاطمه نبوی مقدم ، سهراب بوذرپور، امیر وزیری زاده، سیروس نعیمی، محمد قلیزاده (1395) اثر فراورده های زیستی فعال دریایی و مشتقات آنها بر سرطان روده بزرگ سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4
هادی ابراهیمی، فاطمه آفریدون، محمود نفیسی بهابادی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1394) بررسی ویژگی های زیست پزشکی خیار دریایی چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
5
مهدی طبیب، سعید طهماسبی، امیر وزیری زاده (1391) بررسی صفات زیستی و عوامل تهدید کننده لاک پشت های دریایی منقار عقابی در جزیره کیش دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6
مجتبی پولادی، امیدوار فرهادیان، امیر وزیری زاده، محسن نوری نژاد (1391) بررسی تنوع پاروپایان در مصب رودخانه حله در طی فصول تابستان و پاییز ، استان بوشهر دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
7
مجتبی پولادی، امیدوار فرهادیان، امیر وزیری زاده، محسن نوری نژاد (1391) بررسی ساختار جامعه زئوپلانکتونی مصب رودخانه حله در طی فصول تابستان و پاییز ، استان بوشهر دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امیر وزیری زاده، غلامحسین محبی، نهضت بخشی، آرش شکوری، ایرج نبی پور (1401) استخراج،خالص سازی جزئی و بررسی برخی از خواص بیولوژیک زهر سنگ ماهی سیاه باله خلیج فارس Pseudosynanceia melanostigma دانشگاه خلیج فارس
2
امیر وزیری زاده، احمد فقیه احمدانی، علی شبیری دوزینی ، علی فخری (1398) بررسی پراکنش و تنوع زیستی ماکروفونای حرای مل گنزه،استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
3
امیر وزیری زاده، غلامحسین محبی، ایرج نبی پور (1396) بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و بیولوژیک عصاره خام حلزون عمامه ای تاجدار خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
فرشید سلیمانی، سینا دوبرادران، امیر وزیری زاده، بهمن رماوندی، غلامحسین محبی (1401) بررسی سمیت ترکیبات شیمیایی شیرابه ته سیگار بر ماهی گل خورک والتونی (Periophthalmus waltoni)
2
3
4
5
مهناز محمودی، امیر وزیری زاده، محمود نفیسی بهابادی، فروغ یوسفی (1398) بررسی ترکیبات زیست فعال موجود در خیار دریایی گونه Holothuria parvaساحل بوشهر با تاکید برلکتین
6
شهیدی بهلولی ممتاز ، امیر وزیری زاده، مهدی سلطانی (1398) اندازه گیری رادیوایزوتوپ های چشمه های آب گرم استان بوشهر
7
8
9
10
11
12
13
علی شبیری دوزینی ، امیر وزیری زاده، عیسی جرجانی، محمد قلیزاده، رحمان پاتیمار (1395) بررسی پراکنش و تنوع زیستی ماکروفونا حرای مل گنزه استان بوشهر
14
15
16
علی خداداد، امیر وزیری زاده، محمود نفیسی بهابادی، ایرج نبی پور (1394) بررسی امکان استخراج ساپونین از خیارهای دریایی سواحل صخره ای استان بوشهر
17
18
کتاب
1
عباسی غلامحسین، ندا باغبان، امیر وزیری زاده، محبوبه جعفری، عمار مریم آبادی ، ایرج نبی پور، مسعود زارع (1400) دانشنامه توکسینولوژی دریایی(جلد دوم) شابک:978-622-981000-8-8
2
غلامحسین محبی، اکرم نجفی، صابر خدابنده، امیر وزیری زاده، محبوبه جعفری، رامین سیدیان، ایرج نبی پور ، فریال منصف، نگار طاهری (1395) دانشنامة توکسینولوژی دریایی شابک:987-600-5032-67-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!