02 آبان 1400
امير وزيري زاده

امیر وزیری زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 09177701465
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان تركيب، فراواني و زيتودة جامعة زئوپلانكتوني در مصب رودخانة حله، استان بوشهر، خليج فارس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله شیلات
شناسه DOI
پژوهشگران مجتبی پولادی (نفر اول) ، امیدوار فرهادیان (نفر دوم) ، امیر وزیری زاده (نفر سوم)

چکیده

مصب ها به منزله یکی از پرتولیدترین اکوسیستم های آبی به لحاظ اکولوژیکی و اقتصادی با اهمیتاند. در اکوسیستم های مصبی زئوپلانکتون ها گروه بسیار مهمی از جانوران و اساس شبکه غذایی اند و مراحل حد واسط در هرم غذایی پلاژیک را تشکیل می دهند. مطالعات اکولوژیکی، به خصوص تنوعات زمانی و مکانی زئوپلانکتون ها، در مصب ها ملاحظه شدنی است. مطالعه حاضر تاکید بر پراکنش زئوپلانکتون ها در مصب رودخانه حله واقع در استان بوشهر دارد که ترکیب گونه ای، فراوانی و زی توده جوامع زئوپلانکتونی همراه با برخی از خصوصیات آب بررسی می شود. نمونه برداری در اواسط فصل از تابستان 1390 تا بهار 1391 با استفاده از تور پلانکتون گیری، با چشمه 140 میکرون، با تورکشی عمودی از 5 ایستگاه معین انجام گرفت. زئوپلانکتون ها شامل بندپایان، کرم های حلقوی، پرتوزوا، نرم تنان، روتیفرها، خارتنان، نماتودها، مرجانیان، شانه داران و طنابداران بود. در همه نمونه ها پاروپایان به خصوص جنس Acartia غالب بودند. علاوه بر این، بندپایان بیشترین فراوانی و شانه داران، نماتودها، روتیفرها و خارتنان کم ترین فراوانی را نشان دادند. از میان بندپایان، پاروپایان شامل Acartia، Euterpina، Oithona، Oncaea، Paracalanus، Corycaeus، Labidocera، Macrosetella،Microsetella و Temora بیشترین فراوانی را در جمعیت زئوپلانکتونی داشتند. در همه فصول، فراوانی و زی توده در دهانه مصب (ایستگاه 5) با بیشترین در پاییز (فراوانی 46051.9 فرد بر متر مکعب، زی توده 165.0 میلی گرم بر متر مکعب) و کمترین در زمستان (فراوانی 5388.4 فرد بر متر مکعب، زی توده 20.9 میلی گرم بر متر مکعب) تخمین زده شد. این مطالعه می تواند در درک فرآیندهای اکولوژیکی و بیولوژیکی برای مدیریت پایدار شیلاتی مفید باشد.