02 آبان 1400
امير وزيري زاده

امیر وزیری زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 09177701465
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان اثرات سميت سلولي، هموليز و ضدانعقادي عصاره خاره چسب Siphonaria carbo
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
سمیت سلولی همولیز خون ضدانعقاد فراورده های طبیعی
مجله محیط زیست جانوری
شناسه DOI 20.1001.1.27171388.1397.10.1.47.0
پژوهشگران احمد شادی (نفر اول) ، امیر وزیری زاده (نفر دوم) ، فاطمه آفریدون (نفر سوم)

چکیده

بررسی کنونی بهمنظور تعیین ویژگی سمیت سلولی عصارههای استخراجی از شکمپای Siphonaria carbo انجام شد. میزان سمیت عصارههای آبی و اتانولی این گونه بهوسیله آزمون سمیت یاختهای با استفاده از آرتمیا انجام شد. همچنین اثرات انعقادی و لیزکنندگی روی گلبولهای قرمز خون انسان بررسی گردید. نمونهها از صخرههای سواحل بوشهر جمعآوری شد. دو روش عصارهگیری از بافت تر و خشک با استفاده از حلالهای آبی و اتانولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون سمیت یاختهای نشاندهنده این بود که همه عصارهها )بهجز عصاره آبی خشک( اثر کشندگی داشتند و میزان سمیت با افزایش غلظت عصاره همبستگی داشت. عصاره آبی تر بیشترین میزان سمیت ) 98 / 5LC50-24hr= ) را در مقایسه با سایر عصارهها داشت. نتایج بهدست آمده از تست همولیز خونی نشان داد اثر همولیتیک معنیداری در عصارههای استخراجی وجود ندارد. همچنین آزمونهای انعقادی نشان دادند خاصیت ضدانعقادی در عصارههای استخراجی وجود ندارد. بهطورکلی در بررسی کنونی خاصیت ضدانعقادی قوی مشاهده نشد، ولی بالا بودن اثر کشندگی سلولی عصارهها، نشاندهنده احتمال بالای سایر اثرات مانند اثرات ضد توموری و ضد انگلی میباشد. روشهای تخلیص عصارهها بهمنظور دستیابی به کاربردهای دارویی عصاره پیشنهاد میگردد.