06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه عددی رفتار لوله مدفون در خاک تحت تأثیرحرکت گسل امتداد لغز با روش اجزای محدود
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
لوله مدفون، گسل امتداد لغز، اندرکنش خاک و لوله، روش اجزای محدود
پژوهشگران علیرضا فیوض (نفر اول) ، امین کشاورز (نفر دوم) ، فریده حضرتی (نفر سوم)

چکیده

از آن جا که تغییر شکل دائمی زمین علت عمده خسارات وارد بر لوله های مدفون است، این موضوع مورد تحلیل و بررسی بسیاری محققین قرارگرفته است. ارورک و همکاران در سال 2009 برای درک بهتر و دقیقتر اندرکنش لولههای مدفون در ناحیه گسل امتدادلغز، یک سری آزمایشات انجام دادند و نشان دادند که فنرهای معادل آئین نامه ASCE در برخی موارد اندرکنش خاک و لوله را با دقت کافی در نظر نمی گیرند . در این مقاله آزمایش توسط نرم افزار ABAQUS مدل سازی شده و با نتایج آزمایش، مقایسه شده است. نتایج تحلیل های اجزای محدود نشان دادندکه این روش با دقت خوبی می تواند شرایط مدل آزمایشگاهی را شبیه سازی نماید. با انجام مطالعات پارامتری تأثیر پارامترهایی مانند نسبت عمق دفن به قطر،سرعت اعمال جابه جایی گسل، زاویه جهت گیری لوله نسبت به گسل وتنش تسلیم خاک در رفتارلوله بررسی شده است.