06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار قاب خمشی بتن مسلح تحت پدیده خرابی پیشرونده در اثر حذف ناگهانی ستون
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
خرابی پیشرونده، قاب بتن مسلح، دال حبابی، مسیر جایگزین بار
پژوهشگران روح الله خسروی (نفر اول) ، سیدشاکر هاشمی (نفر دوم) ، علیرضا فیوض (نفر سوم)

چکیده

خرابی پیشرونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه ای منجر به شکست اعضای مجاور آن و فروریزش های اضافی در ساختمان می گردد. امروزه وقوع خرابی پیشرونده در سازه های موجود و سازه هایی که در فاز طراحی هستند را به طور گسترده ای در بین محققین سراسر جهان مطرح نموده است. یکی از روش هایی که بطور گسترده به منظور ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در سازه ها به کار می رود، روش مسیر جایگزین است. در این روش توانایی سازه در بازتوزیع نیروهای تحمل شده توسط برخی اعضای باربر پس از حذف آنها بررسی می گردد. در این مقاله یک سازه شش طبقه با سیستم دال حبابی و نسبت های طول به ارتفاع 5/1، 5/2 و 5/3 مدل سازی شده و پس از اعمال سناریوی حذف ستون گوشه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد روند تشکیل مفصل پلاستیک در سازه نشان می دهد که ستون های طبقات آخر و بخصوص ستون های گوشه دارای بیشترین پتانسیل خرابی می باشند.