06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد سازه فولادی با اتصال ستون- درختی در برابر خرابی پیش رونده به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
progressive collapse, column-tree connections, steel structure,nonlinear dynamic analysis
پژوهشگران حجت الله فرهادی (نفر اول) ، سیدشاکر هاشمی (نفر دوم) ، علیرضا فیوض (نفر سوم)

چکیده

خرابی پیشرونده پدیدهای است که در آن یک خسارت جزئی یا شکست موضعی ناشی از بارهای غیرعادی باعث خرابی کل سازه یا قسمت زیادی از آن میشود. در این مقاله اثر اتصالات ستون – درختی، بر پتانسیل خرابی پیشرونده از سازه خمشی فولادی با سهطبقه موردبررسی قرارگرفته است. چنانچه عضوی کلیدی ساختمان مانند ستون تحت عواملی نظیر ضربه از بین برود آنگاه اعضای متصل به آن ستون منهدم میشود و بار اضافی بر طبقه زیر وارد میکند که در طراحی ساختمان در نظر گرفته نشده است، این موضوع ممکن است باعث خرابی اعضای اصلی سازه و درنهایت باعث خرابی موضعی یا کلی سازه گردد. در این تحقیق ارزیابی برای سه سناریو حذف ستون ) 1- حذف ستون گوشه خارجی 2- حذف ستون وسط خارجی 3-حذف ستون وسط داخلی( تحت اثر بار ضربهای انجامشده است. نتایج نشان میدهد که پتانسیل خرابی پیشرونده در سناریو حذف ستون گوشه خارجی بیشتر است، که دلیل آن به علت نبود المانهای کافی برای انتقال بار است و اتصالات کمتر قادر به پل زدن بهطرف دیگر اتصال بهمنظور انتقال بارها میباشند؛ بنابراین توصیه میشود اتصالات دهانههای گوشه با دقت بیشتری و با اعمال ضریب اطمینان بیشتری طراحی شوند.