06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر انفجار بر سازه های فضاکار چلیک دو لایه
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Structure...
پژوهشگران احمدرضا آرامی باغملایی (دانشجو) ، علیرضا فیوض (استاد راهنما) ، محمد واقفی (استاد مشاور)

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون حملات تروریستی در سراسر دنیا، طراحی سازه ها در مقابل بارهای ناشی از انفجار در حوزه پدافند غیرعامل موردتوجه ویژه ای قرارگرفته است. با توجه به سبکی وزن سازه های فضاکار به نظر می رسد که این نوع سازه مقاومت کمی در برابر بارهای انفجاری داشته باشد. در این تحقیق رفتار سازه های فضاکار چلیکی دولایه تحت اثر بارگذاری انفجاری مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل های اول و دوم این تحقیق، کلیات پژوهش حاضر، روش انجام کار و سازه های فضاکار و تاریخچه و مبانی انفجار به طور مفصل موردمطالعه قرارگرفته اند. در فصل سوم به مروری بر تحقیقات انجام گرفته اشاره شده و فصل چهارم به مدل سازی عددی و صحّت سنجی و مبانی بارگذاری انفجاری می پردازد . بارگذاری از نوع متقارن بوده و شرایط تکیه گاهی از نوع مفصلی برای گره های در امتداد طولی و از نوع غلتکی برای گره های روی دو قوس انتهایی لایه پایین، فرض گردیده است. تحلیل و طراحی اولیه سازه به صورت استاتیکی انجام شده است. در ادامه، در فصل پنجم تحلیل دینامیکی مدل ها با 3 وزن ماده منفجره در 3 فاصله متفاوت تا سازه های فضاکار چلیکی دولایه انجام گرفته که در این راستا بیشینه تنش های سازه در لحظه انفجار، تغییرمکان سازه پس از وقوع انفجار، انرژی جنبشی، داخلی و کرنشی سازه ازجمله نتایجی است که موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد تحت بارهای انفجاری، همه مدل ها وارد ناحیه غیرخطی رفتار خود شده اند چون مقدار تنش بیش تر از تنش تسلیم شده است و به همین دلیل پس از انفجار قابل استفاده نخواهند بود. هم چنین هرچه خیز سازه های فضاکار چلیکی دولایه کمتر باشد تغییرمکان بیش تری پیدا خواهند کرد. در این پژوهش برای مدل سازی از نرم افزار Formian V.2.2 و نرم افزار المان محدود ABAQUS/CAE V.6.13-1، برای تحلیل از ABAQUS/EXPLICIT و برای پردازش و مشاهده نتایج از ABAQUS/VIEWER استفاده شده است.