06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر وجود بازشوها در شکل پذیری قابهای فولادی با میانقاب ساندویچ پنل
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
میانقاب، ساندویچ پنل، قاب خمشی فولادی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، ضریب رفتار
پژوهشگران عباسی فاطمه (دانشجو) ، سیدشاکر هاشمی (استاد راهنما) ، علیرضا فیوض (استاد مشاور)

چکیده

در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری در زمینه اثر میانقابها بر رفتار سازهها صورت گرفته است که بخش عمدهای از این تحقیقات مربوط به میانقابهایی با مصالح بنایی میباشد. با گسترش فناوریهای نوین درصنعت ساختمان، پانلهای ساندویچی به تدریج جایگزین میانقابهای بنایی در ساختمانها شدهاند. با توجه به آثار تخریبی مشاهده شده در میانقابها و نیز رفتار تاثیر گذار این سیستمها بر روی سختی، مقاومت وشکلپذیری سازهها، متاسفانه هنوز مهندسان در طراحی متداول سازهها از تاثیر انواع میانقابها و نیز میانقاب ساندویچ پنل صرف نظر میکنند . این صرف نظر کردن اثر میانقاب بر رفتار سازهها در فرایند تحلیل و طراحی سازهها در جهت اطمینان نخواهد بود. لذا در این پژوهش رفتار لرزهای قاب خمشی فولادی با میانقاب ساندویچ پنل مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای تحقق این هدف، ابتدا با مدلسازی در فضای نرم افزار اجزاء محدود SAP 2000 بر روی 72 مدل قاب خمشی فولادی با میانقاب ساندویچ پنل تحلیل استاتیکی غیرخطی صورت گرفته است. اثر عواملی نظیر ابعاد بازشو، عرض درزها، نسبت ابعادی (L/H) وهمچنین تعداد طبقات به عنوان پارامترهای این تحقیق بر روی ضریب رفتار سازههای فولادی با میانقاب ساندویچ پنل بررسی میشود. نتایج نشان میدهد، وجود پانلهای ساندویچی به عنوان میانقاب در قاب خمشی فولادی سبب افزایش سختی، جذب انرژی و مقاومت سازه در برابر بار ناشی از زلزله میشود. بازشو در میانقابها سبب کاهش پارامترهای لرزهای شده است و هرچه ابعاد بازشو بزرگتر باشد رفتار قاب میانپربه رفتار قاب خالی متمایل میشود. نتایج همچنین نشان داد، قرارگیری درزهای تماسی بین میانقاب و قاب پیرامونی سختی و مقاومت سازه را نسبت به مدلهای بدون درز کاهش داده است. در مدلهای با درز، بازشو با ابعاد 30 درصد سطح میانقاب، رفتار قابها را از نظر ضریب رفتار و ضریب شکلپذیری بهبود میبخشد. در نهایت میتوان ضریب رفتار قابهای خمشی فولادی دارای میانقاب ساندویچ پنل با درصد بازشوهای مختلف در مدلهای بدون درز 4/7 الی 6/7 و در مدلهای با درز 30 میلیمتر در سه وجه میانقاب 3/8 الی 4/6 پیشنهاد داد.