06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان مدلسازي عددي اثر انفجار بر خطوط لوله هاي مدفون انتقال نفت و گاز در خاكهاي مختلف به روش اويلري-لاگرانژي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مهندسی سازه و ساخت
شناسه DOI
پژوهشگران محسن پزویز (نفر اول) ، بابک امین نژاد (نفر دوم) ، علیرضا فیوض (نفر سوم) ، محمدهادی علیزاده الیزه ئی (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله به بررسی تنش و فشار تحت انفجار برروی لوله مدفون در خاک با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ال اس داینا پرداخته شده است. در این مقاله پنج مدل ماده سیال، هوا، خاک، لوله و تیانتی مورد استفاده قرار گرفته است و روش حل مسئله روش اویلری-لاگرانژی میباشد. در ادامه مقایسه ای بین تنش و فشار بدست آمده از سیال ها صورت گرفته و نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که با کاهش چگالی سیال، فشار وارده بر لوله بیشتر شده است و تنش و فشار بیشتری به لوله منتقل میشود و همچنین با افزابش چگالی سیال، تنش و فشار کمتری به لوله وارد میشود و همچنین با افزایش چگالی خاک مورد استفاده در مدلسازی در انفجار، تنش و فشار بیشتری به لوله انتقال یافت و با کاهش چگالی خاک، رفتار خاک مانند یک میراگر عمل میکند و تنش و فشار کمتری به لوله وارد میشود و در نتیجه آسیب کمتری به لوله وارد میشود. حال با شناخت عملکرد نوع خاک در انتقال تنش و فشار در لوله های مدفون تحت انفجار می توان پی برد که در خاکهای با چگالی بالا بایستی به دلیل انتقال بالای تنش و فشار از لوله های با مقاومت بالا استفاده نمود و در خاکهای با چگالی پایین تر بدلیل عملکرد بهتر و مناسب تر خاک )مانند میراگر( و انتقال تنش و فشار کمتر می توان از لوله های با مقاومت پایین تر استفاده 580 مگاپاسگال بدست آمده است که این / 588 و 9 /6 ،976/ نمود. مقدار فشار ماکزیمم برای سیال های گاز، نفت و آب به ترتیب برابر 67 نتایج بیانگر این موضوع است که با کاهش چگالی سیال ها، فشار افزایش می یابد. فشار وارده از سوی سیال گاز به لوله نسبت به نفت و 40 درصد بیشتر بدست آمده است.