29 شهریور 1400
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییر اقلیم و بررسی اثرات ناشی از شکل گیری توفانهای حارهای احتمالی بر جزایر مرجانی خلیج فارس
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
climate change, Tropical storm, Coral reef, Persian Gulf
پژوهشگران اسماعیل عباسی (نفر اول)

چکیده

حدوث وقایع فرین اقلیمی سالانه مخاطرات جبرانناپذیری را در مناطق تحت سیطره خود بر جای میگذارد. از جمله مخاطرات جوی که گاهبهگاه و بهطور نامنظم ساکنان سواحل جنوبی کشور ایران را تهدید مینماید، توفانهای حارهای می باشد. بارانهای سنگین، بادهای مخرب، آبگرفتگی مناطق ساحلی درنتیجه طغیان سطح آب دریا، فرسایش سواحل و جزایر و دیگر اثرات مستقیم و غیرمستقیم این توفانها زیرساختهای اقتصادی و بهتبع آن اجتماعی مناطق در معرض حادثه را تهدید مینماید. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، اثرات مخرب توفانهای حارهای بر جزایر مرجانی و در حقیقت آبسنگهای مرجانی به عنوان یکی از حساسترین و شکنندهترین اکوسیستمهای طبیعی است. با توجه به رخداد پدیده گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی در مناطق مختلفی از جهان و ارتباط تنگاتنگ و مستقیم این پدیده با توفانهای حارهای، اثرات فرسایشی ناشی از شدت امواج سهمگین تولید شده و سایر مخاطرات منتج از توفانهای حارهای بر روی جزایر مرجانی مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده، احتمال رخداد توفانهای حارهای در پهنه آبی خلیج فارس شدت گرفته است. در نتیجه در صورت رخداد چنین وقایعی، از جمله مناطقی که به شدت مورد تهدید و تخریب قرار خواهند گرفت، جزایر مرجانی خلیج فارس خواهد بود. همینطور بر اساس نتایج حاصل از پژوهشهای محققان مشخص گردیده است که در طی رخداد توفان حارهای گونو در سواحل دریای عمان در ژوئن سال 2007 ، این اکوسیستمهای طبیعی به شدت تخریب شدهاند و در واقع یکی از پیامدهای وقوع چنین توفانهایی در سواحل جنوبی کشور، تخریب جزایر و سواحل مرجانی است. بنابراین توفان های حارهای در صورت رخداد و یا ورود به پهنه آبی خلیج فارس عمدتا از طریق ایجاد امواج شدید و خیزاب توفان باعث تخریب جوامع مرجانی خواهند شد که میزان این اثرات و تخریبها تا حد زیادی وابسته به موقعیت، مورفولوژی مرجانها، عمق و نمایان بودن این اکوسیستم های حساس میباشد.