29 شهریور 1400
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ای بر پدیده مخاطره آمیز تگرگ در مناطق مرزی جنوب شرق ایران؛ مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی زاهدان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Thunder storm, hail, unstable indicators, Skew-T graph, Zahedan meteorological station.
پژوهشگران مهدی خزایی (نفر اول) ، اسماعیل عباسی (نفر دوم)

چکیده

پدیده مخرب تگرگ از نادرترین مخاطرات جوی محسوب می شود که در بازه های زمانی کوتاه مدت، خسارات بسیار فراوانی به بار می آورد. در این پژوهش در یک دوره آماری 23 ساله) 2009 1987 ) مخاطره ناشی از پدیده تگرگ در ایستگاه هواشناسی زاهدان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در دوره 23 ساله فوق الذکر، تنها 4 مورد پدیده تگرگبا شدتی متوسط تا زیاد در منطقه زاهدان اتفاق افتاده، که سه مورد آن در فصل بهار به ثبت رسیده است)فقط داده های جو بالا در ساعت 00 روز 6 آوریل 2007 در دسترس بوده است(. وضعیت مقطع قائم جو در ساعت 00 روز 6 آوریل 2007 ( 15 ساعت پس از رخداد تگرگ( نشان می دهد که مقدار شاخص SI 1.49 درجه - سانتی گراد که نشاندهنده ناپایداری نسبتا شدید می باشد؛ شاخص KI ، 31.9 درجه سانتی گراد، که از رطوبت نسبتا بالا حکایت دارد؛ مقدار آب قابل بارش 17.44 میلی متر؛ سطح تراکم هوای بالارونده) LCL ( در ارتفاع حدود 2400 متری و چینش عمودی نسبتا شدید باد، که در سطح زمین در حدود 2.5 متر بر ثانیه و از فشار تراز 300 میلی باری به بالا که قسمت های بالایی ابر همرفتی را نشان می دهد به بیش از 25 متر بر ثانیه رسیده است. تمامی شرایط فوق الذکر سبب رخداد تگرگ هایی با قطر 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زاهدان شده است. مطمئنا قطر تگرگ در ساعت 09 روز 6 آوریل 2007 که کد پدیده تگرگ گزارش شده، بسیار بیشتر بوده است.