18 مرداد 1401
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل اثرات گردوغبار بر دو مقوله سلامت و کشاورزی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
گردوغبار، کانونهای غباری، بیماریهای مزمن، جنوب غرب آسیا
پژوهشگران مهدی خزایی (نفر اول) ، اسماعیل عباسی (نفر دوم)

چکیده

امروزه گردوغبار به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات جوی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک سیطره دارد. به طوری که در برخی از این مناطق به عنوان تنها مخاطره غالب و فراگیر میباشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات گردوغبار بر سلامت و کشاورزی است. بررسیها نشان میدهد که بیماریهای منتج از گردوغبار در بسیاری از مناطق از یک نوع بوده و تنها از لحاظ میزان اثرگذاری متفاوت هستند که آن هم به حجم گردوغبار و دوام آن بستگی دارد. از این دسته بیماریهای شایع که به علت انتقال میکروارگانیسم هایی از قبیل باکتریها، قارچها، ویروسها و غیره بویژه در منطقه جنوب غرب آسیا رخ میدهد میتوان به آسم، برونشیت، بیماریهای ریوی تنفسی و غیره اشاره کرد. اثرات توفانهای گردوغباری در بخش کشاورزی را میتوان به کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش فتوسنتز، تخریب بافتهای گیاهی، تاخیر در رشد گیاهان و در نهایت کاهش بیومس قابل ارزیابی است.