17 مرداد 1401
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیلی بر اثرات و عوامل مولد گردوغبار در جنوب غرب آسیا
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
گردوغبار، بادهای محلی، جنوب غرب آسیا، خسارت اقتصادی
پژوهشگران مهدی خزایی (نفر اول) ، اسماعیل عباسی (نفر دوم)

چکیده

گردوغبار یکی از پدیده هایی است که تقریبا تمام مناطق خشک و نیمه خشک منطقه جنب حاره، همه ساله آن را تجربه می کنند. منشاء این پدیده در مناطق خشک و نیمه خشک بوده اما اثرات آن، در خارج از این مناطق نیز قابل ردیابی است. عمده گردوغبارهایی که در این مناطق خشک و نیمه خشک رخ می دهد تحت تاثیر سامانه های منطقه ای و نواحی مرزی زبانه های سامانه های همدیدی رخ می دهد؛ به همین دلیل است در رخداد غالب توفان های گردوغباری، مناطق نسبتا وسیعی از چندین کشور با آن مواجه می شوند. رخداد گردوغبار خسارات اقتصادی فراوانی را به بخش های مختلف منطقه متاثر از آن وارد می سازد که کمی کردن مقدار خسارت به دلیل اثرات منفی بلند مدت گردوغبار و و پیچیده بودن جدا کردن سهم سایر مخاطرات از قبیل خشک سالی، امواج گرمایی، یخبندان و غیره که همه ساله مناطق جنب حاره ای آن را تجربه می کنند، بسیار مشکل است. به همین دلیل بررسی های کمی خسارات مربوط به این پدیده، نمی تواند کاملا منطبق بر واقعیت باشد. بدین منظور بهتر است در بررسی های مربوط به خسارات اقتصادی گردوغبار، بیشتر جنبه کیفی آن مورد بررسی قرار گیرد.