28 شهریور 1400

فرشته بیات شاه پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نباتات
تلفن: 07733445182
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سعیده تنها، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی (1398) ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ گوجه فرنگی به نماتد مولد گره ریشه Meloidogjan javanica علوم گیاهان زراعی ایران: ; ،
2
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1398) تأثیر سویه های fluorescens Pseudomonas مولد ACC دآمیناز بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در ارقام جو تحت تنش شوری علوم و فناوری بذر ایران: ; ،
3
, Fatemeh Jamali, Hamidreza Nooryazdan, Fereshteh Bayat (2019) Growth promotion and yield enhancement of barley cultivars using ACC deaminase producing Pseudomonas fluorescens strains under salt stress SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH: ; ،
4
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1397) ارزیابی نوع پایه، غلظت ساکاروز و سیستم حمایت کننده محیط کشت در گیرایی و سازگاری ریزپیوندی لیموی آب (Citrus aurantifulia) بیوتکنولوژی کشاورزی: ; 1،17
5
زینب پارسامنش، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست (1397) تأثیر فاکتور های مختلف محیط کشت بر پرآوری درون شیشه ای گل راعی (Hypericum perforatum) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی: ; 75،83
6
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1396) غربال سویه های P. fluorescens واجد ژن فنازین-1-کربوکسیلیک اسید و بررسی تاثیر آنها در مهار زیستی بیماری پاخوره گندم تحقیقات غلات: ; 227،238
7
زینب پارسامنش، فرشته بیات شاه پرست، محمد هدایت (1396) بهینه سازی شرایط باززایی گل راعی Hypericum perforatum در کشت درون شیشه ای تولیدات گیاهی: ; 103،113
8
الهه میرزایی دلبری ، حمیدرضا نوریزدان، جعفر وطن دوست ، فرشته بیات شاه پرست، محمد آرمین (1396) ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR فن آوری زیستی در کشاورزی: ; 73،80
9
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1396) غربالگری سویه های Pseudomonas flurescens از نظر ویژگی های محرک رشد گیاه و تحمل به شوری زیست شناسی میکروارگانیسم ها: ; ،
10
فرشته بیات شاه پرست، بهروز واعظی (1395) مطالعه روابط اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپهای مختلف جو پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی: ; 220227
11
سعیده تنها، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، آیت اله سعیدی زاده (1395) مطالعه ی اثر بیوکنترلی سویه های سودوموناس فلورسنت مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول بر نماتد ریشه گرهی در ریزوسفر ارقام گوجه فرنگی مهار زیستی در گیاه پزشکی: ; ،
12
, Fereshteh Bayat (2016) Morpho-biochemical responses to salinity tolerance in common bean (Phaseolus vulgaris L.). African Journal of Agricultural Research: ; 1289،1298
13
فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست (1393) مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی سویه Pseudomonas fluorescens PGU0 و ارزیابی توانایی آن در مهار زیستی Rhizoctonia solani ، عامل مرگ گیاهچه لوبیا کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی: ; ،
14
مقالات در همایش ها
1
فاطمه جمالی، میترا آزادیخواه، فرشته بیات شاه پرست (1398) افزایش رشد و عملکرد ارقام جو با استفاده از سویه های Pseudomonas fluorescens مولد ACCدآمیناز تحت تنش شوری نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
2
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) بررسی اثر متقابل فسفر و شوری بر صفات زایشی توتفرنگی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
3
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) اثر کاربرد کود فسفر بر میزان جذب سدیم و کلسیم توت فرنگی تحت تنش شوری نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
4
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) بررسی اثر متقابل فسفر و شوری بر صفات زایشی توت فرنگی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
5
فاطمه سحرخیز، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست (1396) اندازه گیری مقاومت نسبی ارقام گوجه فرنگی به بیماری پوسیدگی Sclerotinia slerotiorum اسکلروتینیای ساقه با عامل سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
6
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، نرجس کازرانی (1395) استفاده از همبستگی فنوتیپی و تجزیه به عامل ها به منظور انتخاب عملکرد در ارقام مختلف کنجد سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، نرجس کازرانی (1394) ارزیابی روابط بین صفات مورفولوژیک و عملکرد در ارقام مختلف کنجد دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی،
8
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) مقایسه ی نوع پایه و سیستم های حمایت کننده محیط کشت در گیرایی ریز پیوندی لیمو آب نهمین کنگره علوم باغبانی
9
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) اثر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و پینه زایی لیموی آب شیراز (Citrus × aurantifolia) نهمین کنگره علوم باغبانی
10
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی سیستم های حمایت کننده محیط کشت و غلظت ساکارز بر تندش بذر چند نوع مرکبات نهمین کنگره علوم باغبانی
11
زینب پارسامنش، فرشته بیات شاه پرست، محمد هدایت (1394) بررسی کشت درون شیشه ای و اندام زایی غیر مستقیم گیاه دارویی گل راعی Hypericum perforatum L اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
12
زینب پارسامنش، فرشته بیات شاه پرست، محمد هدایت (1394) تاثیر اسید جیبرلیک و چینه سرمایی بر تندش کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) اولین همایش بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13
داریوش صفری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1394) غربالگری جدایه های برتر Pseudomonas spp. فلورسنت محرک رشد گیاه جداسازی شده از ریزوسفر گندم و جو کنفرانس بین المللی توسعه پایدار
14
داریوش صفری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی خصوصیات افزایش دهنده گی رشد گیاه در جدایه های Pseudomonas spp. فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان بوشهر کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
15
فاطمه سحرخیز، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی فراوانی سودوموناسهای فلورسنت در برخی مزارع گیاهی استان بوشهر همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی
16
سعیده تنها، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، آیت اله سعیدی زاده (1394) تاثیر آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas fluorescens و قارچ Trichoderma viridae بر نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی
17
خدیجه نازآوری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست (1394) تاثیر سطوح مختلف شوری بر دو گونه یونجه با نامهای Medicago esculenta و Medicago polymorpha همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی
18
الهه مسعودی، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، اعظم جعفری (1394) اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه()Ferula سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورز ی پایدار
19
الهه میرزایی، جعفر وطن دوست ، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست، محمد ارمین (1394) مطالعه قابلیت مارکرهای مولکولی در بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف کلزا اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژِ جمهوری اسلامی ایران
20
خدیجه نازآوری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، محمد مدرسی (1393) کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زای گیاهی با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
21
سکینه جوکاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو، ابوذر جوکاری (1393) اثر تنظیم کنند های رشد بر پینه زایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) در کشت درون شیشه ای اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
22
سکینه جوکاری، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1393) بررسی تفاوت القای پینه زایی در ریز نمونه های مختلف کنار بنگالی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23
سکینه جوکاری، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1393) مقایسه بررسی پینه زایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) در کشت بافت دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
جهان افروز شهربانو ، فرشته بیات شاه پرست، محمدامین کهن مو، ملک حسین شهریاری (1399) بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک دانهال های دو اکوتیپ مورینگا تحت آبیاری با آب شور
2
نرگس سادات پیام ، فرشته بیات شاه پرست، علی دیندارلو، حمیدرضا نوریزدان (1398) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم کلزای بهاره(Brassica napus L) تحت تنش کم آبی
3
4
فرشته احمد شمسی ، فرشته بیات شاه پرست، لیلا کرمی، حمیدرضا نوریزدان (1397) تاثیر تنش کم آبی بر برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیائی چند رقم ذرت
5
جلیل مرادی، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، فریبا سهرابی (1397) بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت بر شاخص رشد گوجه‏ فرنگی تحت تنش خشکی
6
زینب تیرتخش، فرشته بیات شاه پرست، محمد مدرسی، علی دیندارلو، محمدامین کهن مو (1397) تاثیر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت برخی از مهمترین صفات آگرونومیک و بیوشیمیایی تعدادی از ژنوتیپهای سیاهدانه
7
8
فقهازاده احسان، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست (1397) تاثیر محلول ایکس فرول و هوگلند بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم کاهو (Lactuca sativa) در کشت بدون خاک
9
10
11
زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی (1396) بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و فسفر بر رشد و عملکرد توت فرنگی(Fragaria ananassa) تحت تنش شوری
12
خدیجه نازآوری، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، محمد مدرسی، احمد قاسمی (1395) غربال باکتری های سودوموناس فلورسنت برای ژن پایولوتورین به منظور کنترل بیولوژیک بوته-میری خیار
13
زینب شعبانی، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1395) ارزیابی تحمل به تنش آبی برخی از ژنوتیب های کنجد (Sesamum indicum L.) بر اساس شاخص های تحمل
14
15
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1395) بررسی اثر سودوموناسهای فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد جو vulgare L.) (Hordeum در سطوح مختلف شوری
16
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، احمد قاسمی (1395) غربال باکتریهای سودوموناس فلورسنت حاوی ژن فنازین یک کربوکسیلیک اسید به منظور کنترل بیولوژیک پاخوه گندم
17
زینب پارسایی، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو (1394) ریزپیوندی لیموی آب شیراز بر روی چهار پایه مرکبات
18
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، علیرضا فیوض، حمیدرضا نوریزدان، احمد قاسمی (1394) غربال باکتری های سودوموناس فلورسنت حاوی ژن فنازین-1-کربوکسیلیک اسید به منظور کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم
19
20
الهه میرزایی دلبری ، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست، محمد آرمین (1394) استفاده از نشانگر مولکولیISSR در ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا
21
22
انصاری حقیقی محبوبه ، فرشته بیات شاه پرست، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1393) فضای ایده آل های اول مینیمال حلقه C(X)
23
امیر مختاری کرچگانی ، فرشته بیات شاه پرست، شبیر اشکپور مطلق، شهریار عصفوری (1393) بررسی علل مچالگی لوله های جداری در میدان نفتی مارون
24
سکینه جوکاری، محمد هدایت، خداکرم عشقی، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو (1393) مطالعه رویان زایی بدنی کنار بنگالی در کشت درون شیشه ای
25
شیرین صالح خرم آبادی ، فرشته بیات شاه پرست، طاهر یزدان پناه، مهرداد کاروان جهرمی (1391) میانگین پذیری تقریبی ایدهآلی و میانگین پذیری تقریبی ضعیف جبرهای باناخ
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!