14 خرداد 1402
فاطمه جمالي

فاطمه جمالی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Fariba Sohrabi, Fatemeh Jamali, J.P. Michaud (2021) Sublethal concentrations of spinosad synergize the pathogenicity of fungi to larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) European Journal of Entomology: 118; 142-147
2
Fatemeh Jamali, Fariba Sohrabi, Kohanmoo Mohammad Amin (2021) Entomopathogenic fungi and plant essential oils are not compatible in controlling Tribolium castaneum (Herbst) Journal of Plant Diseases and Protection: 129; 1-10
3
سعیده تنها، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی (1398) ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ گوجه فرنگی به نماتد مولد گره ریشه Meloidogjan javanica علوم گیاهان زراعی ایران: ; ،
4
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1398) تأثیر سویه های fluorescens Pseudomonas مولد ACC دآمیناز بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در ارقام جو تحت تنش شوری علوم و فناوری بذر ایران: ; ،
5
6
, Fatemeh Jamali, Hamidreza Nooryazdan, Fereshteh Bayat (2019) Growth promotion and yield enhancement of barley cultivars using ACC deaminase producing Pseudomonas fluorescens strains under salt stress SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH: ; ،
7
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1396) غربال سویه های P. fluorescens واجد ژن فنازین-1-کربوکسیلیک اسید و بررسی تاثیر آنها در مهار زیستی بیماری پاخوره گندم تحقیقات غلات: ; 227،238
8
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1396) غربالگری سویه های Pseudomonas flurescens از نظر ویژگی های محرک رشد گیاه و تحمل به شوری زیست شناسی میکروارگانیسم ها: ; ،
9
فاطمه جمالی، محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی (1396) اثر کشندگی قارچهای Beauveria و Metarhizium anisopliae روی لارو و حشرهی کامل سوسک شیره خوار خرما پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی: ; ،
10
11
علی سلیمی، محمد مدرسی، همایون کانونی، فاطمه جمالی (1396) ارزیابی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری برق زدگی و برخی از مهم ترین صفات مرتبط با عملکرد نخود در شرایط دیم علوم گیاهان زراعی ایران: ; 453463
12
13
, Reza Davoodi, Dara Bagheri, Fatemeh Jamali, Hamidreza Nooryazdan (2016) Evaluate the performance of Garlic extract on Saprolegnia fungus isolated from Rainbow trout eggs compared with Malachite green and Bronopol پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 93،105
14
سعیده تنها، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، آیت اله سعیدی زاده (1395) مطالعه ی اثر بیوکنترلی سویه های سودوموناس فلورسنت مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول بر نماتد ریشه گرهی در ریزوسفر ارقام گوجه فرنگی مهار زیستی در گیاه پزشکی: ; ،
15
مریم قافله باشی ، فاطمه جمالی، مسعود احمدزاده (1393) بررسی ویژگیهای زیستی باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri روی خیار کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی: ; ،
16
فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست (1393) مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی سویه Pseudomonas fluorescens PGU0 و ارزیابی توانایی آن در مهار زیستی Rhizoctonia solani ، عامل مرگ گیاهچه لوبیا کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی: ; ،
17
Kohanmoo Mohammad Amin, Fatemeh Jamali (2013) Antifungal activities of some Medicinal plant essential oils against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici BIOLOGICAL CONTROL: ; 27،33
18
محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1392) فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی: ; ،
19
زهرا ابراهیمی، حمید روحانی، فاطمه جمالی، عصمت مهدیخانی (1392) ردیابی ژن phlD در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل F. Oxysporum حفاظت گیاهان: ; ،
20
زهرا ابراهیمی کاظم آباد ، حمید روحانی، فاطمه جمالی، عصمت مهدیخانی (1391) تاثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ F. oxysporum f. sp. Ciceris پژوهش های حبوبات ایران: ; ،
مقالات در همایش ها
1
فاطمه جمالی، میترا آزادیخواه، فرشته بیات شاه پرست (1398) افزایش رشد و عملکرد ارقام جو با استفاده از سویه های Pseudomonas fluorescens مولد ACCدآمیناز تحت تنش شوری نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
2
فائزه زارع، فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، مریم جعفری زاده (1398) سازگاری قارچهای بیماریزای حشرات و اسانسهای گیاهی جهت استفاده در مهار شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
3
زهرا سادات حسینی زاده، فریبا سهرابی، فاطمه جمالی (1397) بررسی اثر حشره کش های زیستی تنداکسیر و پالیزین روی Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) و تعامل آنها با قارچ های بیمارگر حشرات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
4
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) بررسی اثر متقابل فسفر و شوری بر صفات زایشی توتفرنگی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
5
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) اثر کاربرد کود فسفر بر میزان جذب سدیم و کلسیم توت فرنگی تحت تنش شوری نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
6
محمد هدایت، زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، سیده فاطمه موسوی (1397) بررسی اثر متقابل فسفر و شوری بر صفات زایشی توت فرنگی نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
7
فاطمه سحرخیز، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست (1396) اندازه گیری مقاومت نسبی ارقام گوجه فرنگی به بیماری پوسیدگی Sclerotinia slerotiorum اسکلروتینیای ساقه با عامل سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
8
9
سیده فاطمه موسوی ، محمد هدایت، فاطمه جمالی (1396) شناسایی آلودگی های قارچی در کشت درون شیشه ای نخل خرما (Phoeneix dactylifera) رقم کبکاب نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
10
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، نرجس کازرانی (1395) استفاده از همبستگی فنوتیپی و تجزیه به عامل ها به منظور انتخاب عملکرد در ارقام مختلف کنجد سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، فاطمه جمالی، نرجس کازرانی (1395) استفاده از همبستگی فنوتیپی و تجزیه به عامل ها به منظور انتخاب عملکرد در ارقام مختلف کنجد سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
12
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، نرجس کازرانی (1394) ارزیابی روابط بین صفات مورفولوژیک و عملکرد در ارقام مختلف کنجد دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی،
13
داریوش صفری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1394) غربالگری جدایه های برتر Pseudomonas spp. فلورسنت محرک رشد گیاه جداسازی شده از ریزوسفر گندم و جو کنفرانس بین المللی توسعه پایدار
14
داریوش صفری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی خصوصیات افزایش دهنده گی رشد گیاه در جدایه های Pseudomonas spp. فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان بوشهر کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
15
فریبا سهرابی، فاطمه جمالی، موسی صابر (1394) ندارد ندارد
16
مریم نجفیان گرجی ، محمد مدرسی، مهران آوخ کیسمی ، فاطمه جمالی (1394) اثر آنتاگونیستی عصارهی متانولی سیانوباکتری phormidium.sp. بر قارچ بیماریزای گیاهی . Rizoctonia solani هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
17
مریم نجفیان گرجی ، محمد مدرسی، مهران آوخ کیسمی ، فاطمه جمالی (1394) فعالیت آنتاگوویستی سیانوباکتری. Phormidium sp دربرابر باکتری بیماریزای انسانی klebsiella pneumonia. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
18
فاطمه جمالی (1394) تاثیر ریزوباکتریهای محرک رشد گیاهی بر افزایش رشد گیاهچه های لوبیا در شرایط گلخانه کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی
19
الهه مسعودی، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، اعظم جعفری (1394) اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذر گیاه دارویی آنغوزه()Ferula سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورز ی پایدار
20
فاطمه سحرخیز، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی فراوانی سودوموناسهای فلورسنت در برخی مزارع گیاهی استان بوشهر همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی
21
سعیده تنها، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، آیت اله سعیدی زاده (1394) تاثیر آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas fluorescens و قارچ Trichoderma viridae بر نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی
22
خدیجه نازآوری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست (1394) تاثیر سطوح مختلف شوری بر دو گونه یونجه با نامهای Medicago esculenta و Medicago polymorpha همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی
23
24
فرانک شفیعی، رضا داوودی، دارا باقری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1394) روشهای مختلف درمانی مقابله با آلودگی قارچی ساپرولگنیاسیس در آبزیان سومین همایش ملی انجمنهای علمی-دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
25
فرانک شفیعی، رضا داوودی، دارا باقری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1394) مروزی بر تاثیر عصاره سیر یر قارچ ساپرولگنیا و مقایسه آن با مالاشبت گرین سومین همایش ملی انجمنهای علمی-دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
26
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی لارو و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست
27
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس 5 گونه گیاه دارویی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی لارو و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29
خدیجه نازآوری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، محمد مدرسی (1393) کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زای گیاهی با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
30
فاطمه افشار منش ، عبدالعلی حسامی، فاطمه جمالی، علی هاشمی (1393) جداسازی و شناسایی قارچ های عامل پوسیدگی بعد از برداشت کنار هندی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
31
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی بیماریزایی قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. بر لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی بیماریزایی قارچ Beaveria bassiana بر لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33
محمدامین کهن مو، فریبا سهرابی، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس های زنیان, مورتلخ, رازیانه, آویشن جم و نعناع فلفلی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
34
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما بیست یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
35
فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1393) سمیت تنفسی اسانس های اکالیپتوس, مورتلخ, بغیض, آویشن هرمزگان و مرزنجوش روی لارو و حشرات کامل سوسک شیره خوار خرما بیست یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
36
37
38
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae (Metsch.) sorokinin روی لارو و حشره کامل سوسک شبره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) یست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
39
فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus کنگره گیاهپزشکی ایران
40
41
42
محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1392) فعالیت قارچکشی عصاره چند گیاه دارویی علیه Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
43
محمدامین کهن مو، فاطمه جمالی (1392) فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
44
مریم نجفیان گرجی ، محمد مدرسی، مهران آوخ کیسمی ، فاطمه جمالی (1392) اثر آنتاگونیستی عصاره متانلی سیانوباکتری Phormidium بر قارچ بیماریزای گیاهی R. solani هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
45
مریم نجفیان، محمد مدرسی، مهران آوخ کیسمی ، فاطمه جمالی (1392) فعالیت آنتاگونیستی سیانوباکتری Phormidium بر باکتری بیماریزای انسانی Klebsiella هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
بهنام شهرویی، عبدالعلی حسامی، فاطمه جمالی، رحیم نیکخواه (1399) بررسی اثر متقابل پوتریسین واشعه فرابنفش بر کیفیت پس از برداشت میوه کنار هندی
2
3
4
جلیل مرادی، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، فریبا سهرابی (1397) بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت بر شاخص رشد گوجه‏ فرنگی تحت تنش خشکی
5
6
سیده فاطمه موسوی ، فاطمه جمالی، محمد هدایت، احمد قاسمی (1396) شناسایی و کنترل آلودگی در کشت درون شیشه ای خرما رقم کبکاب (Phoenix dactylifera L.)
7
8
9
زهرا مغدانی، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی (1396) بررسی تاثیر قارچ میکوریزا و فسفر بر رشد و عملکرد توت فرنگی(Fragaria ananassa) تحت تنش شوری
10
خدیجه نازآوری، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، محمد مدرسی، احمد قاسمی (1395) غربال باکتری های سودوموناس فلورسنت برای ژن پایولوتورین به منظور کنترل بیولوژیک بوته-میری خیار
11
12
13
14
زینب شعبانی، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1395) ارزیابی تحمل به تنش آبی برخی از ژنوتیب های کنجد (Sesamum indicum L.) بر اساس شاخص های تحمل
15
16
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1395) بررسی اثر سودوموناسهای فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد جو vulgare L.) (Hordeum در سطوح مختلف شوری
17
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، احمد قاسمی (1395) غربال باکتریهای سودوموناس فلورسنت حاوی ژن فنازین یک کربوکسیلیک اسید به منظور کنترل بیولوژیک پاخوه گندم
18
19
خدیجه نازآوری، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، مجتبی علیشاهی، محمد مدرسی، احمد قاسمی (1394) غربال باکتریهای سودوموناس فلورسنت برای ژن پایلوتورین به منظور کنترل بیولوژیک بوته میری خیار
20
21
فاطمه افشار منش ، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، فاطمه جمالی (1394) تاثیر تیمار حرارتی و 1-متیل سیکلو پروپان بر عمر انباری و کیفیت میوه کنار هندی
22
23
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، احمد قاسمی (1394) غربال باکتری های سودوموناس فلورسنت حاوی ژن فنازین-1-کربوکسیلیک اسید به منظور کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم
24
25
26
27
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!